ЗДС - 2018 г.

39. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обособена празна площ от 1555,00 кв.м. описан по координатни точки, съгласно скица- проект, неразделна част от настоящата заповед, в УПИ VIII, кв.84, по плана на гр. Костенец”

38. „Процедура за определяне на купувач на Месинг с общо тегло 140,00 кг.“

37. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Техническия университет – София, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 54, вх. Б на ТУ – София, с площ 72,00 кв.м, находящо се в гр. София, р-н Студентски, предоставено за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение „търговия и услуги“. Определям начална наемна цена от 200,00 лева/мес. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга в размер на – 100.00 лева. Обектът следва да се ползва само по предназначение. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

37.1 Заповед за класиране

36. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Техническия университет – София, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 59, вх. Б на ТУ – София, с площ 22,77 кв.м, находящо се в гр. София, р-н Студентски, предоставено за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение „търговия и услуги“. Определям начална наемна цена от 80,00 лева/мес. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга в размер на – 40.00 лева. Обектът следва да се ползва само по предназначение. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

36.1 Заповед за класиране

35. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, част от имот публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София, представляващи празна площ от 1.00 кв. м., с предназначение за "Инсталиране на кафе автомат", намиращи се в студентско общежитие № 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София.

35.1 Заповед за класиране

34. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, част от имоти публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София, представляващи празна площ от 1.00 кв. м., с предназначение за "Инсталиране на кафе автомат", намиращи се в студентски общежития № 16, 33, вх. А на ТУ - София.

34.1 Заповед за класиране

33. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на терминално устройство АТМ /банкомат/ в учебен блок 2, на ТУ-София

32. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на терминално устройство АТМ/ банкомат/ в учебен блок 10, на ТУ-София

31. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обособена празна площ от 1555,00 кв.м. в УПИ VIII, кв.84, гр. Костенец

30. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ:МЕСИНГ с общо тегло 140,00 кг

29. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - товарен автомобил „ФИАТ ДУКАТО Д

29.1 Заповед за класиране

28. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост , представляващ ученически бюфет, разположен в ТУЕС при ТУ – София.

28.1. Заповед за класиране

27. Процедура за продажба до явяване на първия по време кандидат купувач да закупи движими вещи, собственост на ТУ - София.

26. Процедура за продажба на движима вещ до явяване на първия по време кандидат-купувач заявил писмено желанието си да закупи вещ: ветроходна яхта –Конрад 25 Аякс /комплект/.

25. Процедура за продажба на движима вещ до явяване на първия по време кандидат-купувач заявил писмено желанието си да закупи вещ: ветроходна яхта –Конрад 25 Ер Виктория /комплект/.

24. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: МЕСИНГ с общо тегло 140,00 кг.

23. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - МОТОКАР „БАЛКАНКАР“, модел DV1661.28.10

23.1. Заповед за класиране

22. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - товарен автомобил „ФИАТ ДУКАТО Д“, с регистрационен номер СА1677ВА – 1 брой.

21. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 4 на ТУ – София, с площ 92,79 кв.м, находящо се в гр. София, р-н Студентски, предоставено за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение „търговия и услуги“.
Начална наемна цена 420,00 лева/мес. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга в размер на – 200,00 лева. Обектът следва да се ползва само по предназначение. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

21.1. Заповед за класиране

20. Процедура за продажба на движими вещи до явяване на първия по време кандидат-купувач заявил писмено желанието си да закупи движимите вещи, собственост на ТУ-Софиия.

19. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски" 8, представляващ празна площ от 39 кв. метра, с предназначение- поставяне на маси за хранене. Обектът се намира непосредствено до западната фасада на блок 1- Ректорат на ТУ-София, съгласно схема.
Определям начална месечна наемна цена за обекта 150,00 (сто и петдесет) лева без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 200,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

19.1. Заповед за класиране

18. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски" 8, учебен блок 7, хале 4, с предназначение- производствена дейност и складово-търговска база, с площ от 1004,00 /хиляда и четири/ кв.м.
Определям начална месечна наемна цена за обекта 4200,00 (четири хиляди и двеста) лева без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 1500,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица."

18.1. Заповед за класиране

17. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обособена празна площ от 1555,00 кв.м. описан по координатни точки, съгласно скица- проект, неразделна част от настоящата заповед, в УПИ VIII, кв.84, по плана на гр. Костенец. За имота е съставен Акт за публична държавна собственост №139/13.03.2007 г. на областния управител на Софийска област и е с административен адрес- гр. Костенец, ул. „Средна гора"1. Предназначението на имота е за складова площ.
Определям начална месечна наемна цена от 2000,00 (две хиляди) лева без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 1500 (хиляда и петстотин) лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет, както и да не се възпрепятства ползването на отдадената с договор за наем №Н-05/04.02.2015 г. сграда, разположена в същото УПИ. Имотът не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица

16. Процедура за продажба на движими вещи, собственост на Технически университет – София, разделени в 2 лота:
Лот 1: Излезли от употреба и негодни движими вещи (компютри, монитори и др.) по опис съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата Заповед.
Лот 2: Метална скрап – отпадъци от черни и цветни метали
ДО ПЪРВИЯ ПО ВРЕМЕ ЯВИЛ СЕ КУПУВАЧ.

15. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи, собственост на Технически университет – София, разделени в 2 лота:
Лот 1: Излезли от употреба и негодни движими вещи (компютри, монитори и др.) по опис съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата Заповед.
Лот 2: Метална скрап – отпадъци от черни и цветни метали.

14. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи с начални тръжни цени, както следва:
1. Струг С-5А;
2. Преса хидравлична;
3. Шепинг;
4. Струг С8;
5. Бормашина ПК 203;
6. ХКУ;
7. Фреза 325-02;
8. Струг ;

13. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: ветроходна яхта – Конрад 25 Аякс /комплект/ с инвентарен №5003 заведена в баланса на УСОБ-Созопол на Технически университет-София.
Определям начална тръжна цена – 3 981,00 /три хиляди деветстотин осемдесет и един/ лева без ДДС.

12. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи, собственост на Технически университет – София, разделени в 2 лота:
Лот 1: Излезли от употреба и негодни движими вещи (компютри, монитори и др.) по опис съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата Заповед.
Лот 2: Метална скрап – отпадъци от черни и цветни метали.

11. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: ветроходна яхта – Конрад 25 Аякс /комплект/ с инвентарен №5003 заведена в баланса на УСОБ-Созопол на Технически университет-София.
Определям начална тръжна цена – 3 981,00 /три хиляди деветстотин осемдесет и един/ лева без ДДС.

10. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: ветроходна яхта – Конрад 25 Ер Виктория /комплект/ с инвентарен №5007 заведена в баланса на УСОБ-Созопол на Технически университет-София.
Определям начална тръжна цена – 4 276,00 /четири хиляди двеста седемдесет и шест/ лева без ДДС.

9. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи, както следва: 1.Струг С-5А ; 2.Преса хидравлична; 3.Шепинг; 4.Струг С8; 5.Бормашина ПК 203; 6.ХКУ;7.Фреза 325-02; 8.Струг.

8. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - АДС№655/11.11.1991г., с административен адрес гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг“ 7, с предназначение – служебен бар - бюфет, с обща площ от 108,90 кв.м.
Определям начална месечна наемна цена, както следва: 1. За месеците юни, юли, август и септември (активен сезон) – 5.00 (пет) лева без ДДС на кв.м., за всеки от месеците.
2. За месеците от януари до май и от октомври до декември - за всеки месец - 2% от месечната цената за активен сезон. При условие че обектът работи, да се заплаща пропорционално за всеки работен ден по 1/30 от месечната цена на активен сезон. Срок на договора - 7 години. Депозит за участие в търга - 500 лева.
Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Предоставеният обект не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

8.1. Заповед за класиране

7. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост- АДС№655/11.11.1991г., с административен адрес гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг“ 7, с предназначение - кухненски блок, с обща площ от 358 кв.м. в режим на съсобственост, в равни дялове с „Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище.
Определям начална месечна наемна цена, за времето от юни до декември, както следва:
За месеците юни, юли и август – по 225,00 (двеста двадесет и пет) лева без ДДС за всеки месец.
За месец септември - 50 % от предложената месечна наемна цена, без ДДС.
За месеците октомври, ноември и декември- по 20 лева на месец, без ДДС.
Срок на договора- до 31.12.2018 година и депозит за участие в търга - 200 лева. Същият да се ползва само по предназначение, да не се възпрепятства осъществяването на дейността на другия съсобственик за неговата идеална част от имота, за която е налице сключен договор за наем, както и тази на Техническия университет. Предоставената под наем идеална част не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

7.1. Заповед за класиране

6. Процедура за продажба на движима вещ - товарен автомобил КАМАЗ 53212, по реда на Наредба 7/14.11.1997 г. на МФ.

5. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат за кафе и топли напитки, и закуски в учебен блок 12 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, съгласно схема.
Начална месечна наемна цена- 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

5.1. Заповед за класиране

4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг автомат само за кафе и топли напитки в учебен блок 1- Ректорат до зали 1151-1152 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, съгласно схема.
Начална месечна наемна цена- 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

4.1. Заповед за класиране

3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, Учебен блок 1 - Ректорат, фоайе, партер в северно крило /преди входа за студентския стол/ с площ 1 кв.м., начална месечна наемна 30,00 /тридесет/ евро без ДДС. Депозит за участие 200,00 лв. с предназначение - за монтиране на машинен автомат за зареждане на месечни карти за градския транспорт. Срок на договора 5 години. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


3.1. Заповед за класиране

2. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ – ветроходна яхта – Конрад 25 Аякс /комплект/ с инвентарен №5003 заведена в баланса на УСОБ-Созопол на Технически университет-София.
Начална тръжна цена – 4 976,00 /четири хиляди и деветстотин седемдесет и шест/ лева без ДДС.


2.1. Заповед нова процедура

1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ – ветроходна яхта – Конрад 25 Ер Виктория /комплект/ с инвентарен №5007 заведена в баланса на УСОБ - Созопол на Технически университет - София.
Начална тръжна цена – 5 345,00 /пет хиляди и триста четиридесет и пет/ лева без ДДС.


1.1. Заповед нова процедура