ЗДС - 2013 г.

17. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 2, партер, с предназначение-за разработване на научни проекти, с площ от 58,99 кв.м. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    17.1. Заповед за класиране за обект


16. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ - София.
    16.1. Заповед за класиране за обект 3
    16.2. Заповед за класиране за обект 4
    16.3. Заповед за класиране за обект 7
    16.4. Заповед за класиране за обект 9


15. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 7, хале 12, с предназначение-учебна практика на студенти и производствена дейност, с площ от 1291,26 кв.м. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    15.1. Заповед за класиране за обект


14. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 7, хале 4, с предназначение- производствена дейност и складово-търговска база, с площ от 1003,95 кв.м. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    14.1. Заповед за класиране за обект


13. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 12, фоайе, с предназначение- книжарница, с площ от 68,37 кв.м. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    13.1. Заповед за класиране за обект


12. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 2, фоайе, с предназначение-копирни услуги и продажба на канцеларски материали, с площ от 7,92 кв.м. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    12.1. Заповед за класиране за обект


11. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост-празна площ от 3 кв.м. в БИЦ за поставяне на 1 автомат за пакетирани стоки и 2 автомата за топли напитки и кафе.Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    11.1. Заповед за класиране за обект
    11.2. Заповед за класиране за обект


10. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем-почасово на част от имот- публична държавна собственост-тенис-кортове.Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    10.1. Заповед за класиране за обект


9. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - употребяван струг "СУ-582", собственост на ТУ-София. Начална тръжна цена за струга- 3600 /три хиляди и шестстотин /лв.
    9.1. Заповед за класиране


8. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, част от УПИ IV, кв.180, м.“Студентски град Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет.Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    8.1. Заповед за класиране за обект


7. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ – София.
    7.1. Заповед за класиране за обект № 9
    7.2. Заповед за класиране за обект № 3
    7.3. Заповед за класиране за обект № 6


6. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост - АДС№655/11.11.1991 г. /първоначален/, с административен адрес гр. Созопол, ул. "Лазурен бряг" 7, с предназначение - кухненски блок
    6.1. Заповед за класиране за обект


5. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 5 /пет/ броя леки автомобила CHERY BRAND VEHICLE,собственост на ТУ-София, съгласно Приложение 1.
    5.1. Заповед за класиране за обект


4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    4.1. Заповед за класиране за обект


3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на празна площ , част от имот- публична държавна собственост. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    3.1. Заповед за класиране за обект
    3.2. Заповед за прекратяване на процедурата


2. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи- употребявани мачта и гик за ветроходна яхта "Картер 30", стопанисвани от УСОБ-Созопол при ТУ .Начална тръжна цена за мачтата- 900 /деветстотин /лв. Начална тръжна цена за гика- 200 /двеста/ лева.
    2.1. Заповед за класиране (гик)
    2.2. Заповед за класиране (мачта)


1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ незастроена площ от 39 кв. метра, с предназначение- поставяне на маси за хранене. Обектът се намира непосредствено до западната фасада на блок 1- Ректорат на ТУ-София, съгласно схема. Начална месечна наемна цена- 1 евро на кв.м.Същата да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Тя не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    1.1. Заповед за класиране за обект 1