ЗДС - 2012 г.

12. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти- публична държавна собственост. Същите да се ползват само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Те не могат да се пренаемат и да се ползват съвместно по договор с трети лица.
    12.1. Заповед за класиране за обект 1
    12.2. Заповед за класиране за обект 2
    12.2.1. Заповед за класиране за обект 2
    12.3. Заповед за класиране за обект 3
    12.4. Заповед за класиране за обект 4
    12.4-1. Заповед за класиране за обект 4
    12.5. Заповед за класиране за обект 5
    12.6. Заповед за класиране за обект 6
    12.7. Заповед за класиране за обект 7
    12.8. Заповед за класиране за обект 8
    12.9. Заповед за класиране за обект 9

11. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти- публична държавна собственост. Същите да се ползват само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на ПГ по КТС - гр. Правец към Техническия университет. Те не могат да се пренаемат и да се ползват съвместно по договор с трети лица.
    11.1. Заповед за класиране за обект 1
    11.1.1. Заповед за класиране за обект 1
    11.2. Заповед за класиране за обект 2
    11.3. Заповед за класиране за обект 3

10. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ-София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ - София.
    10.1. Заповед за класиране за обект 8

9. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване на обект в имот публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ-София) и намиращо се в блок 1 - Ректорат на ТУ - София.
    9.1. Заповед за класиране за обект 1

8. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещение, публична държавна собственост, предоставено за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ-София) и намиращо се в студентско общежитие блок 54 А - северна фасада на ТУ - София.

7. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ-София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ - София.
    7.1. Заповед за класиране за обект 6
    7.2. Заповед за класиране за обект 8
    7.3. Заповед за класиране за обект 11


6. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от първия етаж на старата училищна сграда на КЕЕ към Технически университет - София, база Ботевград с площ 400 кв.м..
    6.1. Заповед за класиране


5. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи учебен блок 12 и студентски общежития 2, 3, 4, 54А, 54Б и 54В, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически университет - София.
    5.1. Заповед за класиране - обект 1
    5.2. Заповед - обект 2


4. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Празна площ 4 кв.м. в Библиотечно - информационен център Технически университет - София (ТУ-София).
    4.1. Заповед за класиране - обект 1


3. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещениe, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически университет - София (ТУ-София) и намиращи се в учебните блокове на ТУ-София .
    3.1. Заповед за класиране - обект 1
    3.2. Заповед за класиране - обект 2
    3.3. Заповед за класиране - обект 3
    3.4. Заповед за класиране - обект 4


2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически университет - София (ТУ-София) и намиращи се в учебните блокове на студентските общежития на ТУ-София
    2.1. Заповед за класиране - обект 1
    2.2. Заповед за класиране - обект 2
    2.3. Заповед за класиране - обект 3


1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещениe, публична държавна собственост, предоставенo за стопанисване и управление на Технически университет - София (ТУ-София) и намиращo се в стол 15 предостевен на ТУ-София за стопанисване и управление.
    1.1. Заповед за класиране - обект 1