ЗДС - 2019 г.

18. ”Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ терен от общо 70 кв. метра, с предназначение - поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за продажба на хранителни продукти и напитки и обслужващ терен за поставяне на маси”

18.1 Заповед за класиране

17. ”Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 9, с предназначение - производствена дейност и складово-търговска база”

17.1 Заповед за класиране

16. ”Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 2, партер, с предназначение- за кафе-бюфет”

16.1 Заповед за класиране

15. ”Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 1 - Ректорат, с предназначение - търговски обект за продажба на ел. техника и компютърни аксесоари”

15.1 Заповед за класиране

14. „Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, кабинет №9111А в учебен блок 9 с предназначение- стоматологичен кабинет“

14.1 Заповед за класиране

13. “Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи, собственост на Технически университет – София“

13.1 Приложение

12. “Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за определяне на купувач на следните движими вещи“

12.1 Приложение

11. “Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 54, вх.А на ТУ – София, с площ 75,00 кв.м.“

10. “Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 54, вх.А на ТУ – София, с площ 75,00 кв.м. “

10.1 Заповед за прекратяване

9. ” Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 54, вх.А на ТУ – София, с площ 190,80 кв.м“

9.1 Заповед за класиране

8. ” Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, учебен блок 2, фоайе, с предназначение-копирни услуги и продажба на канцеларски материали, с площ от 7,92 кв.м”

8.1 Заповед за класиране

7. “Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг автомат само за кафе и топли напитки в учебен блок 1- Ректорат до зали 1151-1152 на ТУ-София”

7.1 Заповед за класиране

6. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост- АДС№655/11.11.1991г., с административен адрес гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг“ 7, с предназначение - кухненски блок, с обща площ от 358 кв.м. в режим на съсобственост, в равни дялове с „Асарел Медет“ АД."

6.1 Заповед за класиране

5. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, част от УПИ IV, кв.180, м.“Студентски град“."

5.1 Заповед за прекратяване

5.2 Заповед за класиране

4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 3 на ТУ – София, с площ 26,97 кв.м., находящо се в гр. София, р-н Студентски, с предназначение "търговия и услуги".

4.1 Заповед за класиране

3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 54, вх. А на ТУ – София, с площ 190,80 кв.м., находящо се в гр. София, р-н Студентски, с предназначение "кухня и кетъринг".

3.1 Заповед за класиране

2. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост,празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат/и за кафе и топли напитки, и закуски в учебен блок 10 на ТУ-София с административен адрес гр.София, бул. "Св. Климент Охридски" 8, съгласно схема. Начална месечна наемна цена - 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепядства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор от трети лица."

2.1 Заповед за класиране

1. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост,празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат за кафе и топли напитки в учебен блок 4 на ТУ-София с административен адрес гр.София, бул. "Св. Климент Охридски" 8, съгласно схема. Начална месечна наемна цена - 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепядства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор от трети лица."

1.1 Заповед за класиране

1.2 Заповед за класиране