ЗДС - 2017 г.

33.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 8, с предназначение- производствена дейност и складово-търговска база, с площ от 360,00 /триста и шестдесет/ кв.м..
Определям начална месечна наемна цена от 720,00 / седемстотин и двадесет/ евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 500,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


     33.1 Заповед за класиране.

32.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 8, с предназначение- производствена дейност и складово-търговска база, с площ от 360,00 /триста и шестдесет/ кв.м.
Определям начална месечна наемна цена от 900,00 /деветстотин/ евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 500,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

31.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - площ от 24 кв.м. от покривното пространство на учебен блок 12 с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 за разполагане на телекомуникационно съоръжение, съгласно схема.
Определям начална месечна наемна цена от 40.00 /четиридесет/ лева за кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


     31.1 32.1 Заповед за класиране.

30.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект - за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 54, вх.Б на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 13,10 (тринадесет и 0,10) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 30.00(тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    30.1. Заповед за класиране

29.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект - за копирен център в учебен блок 1- Ректорат, на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски" №8. Площ на обекта 88,20 (осемдесет и осем и 0,20) кв.м. съгласно схема.
Начална месечна наемна цена- 5,00 (пет) евро без ДДС за кв.м. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

28.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект - за търговия и услуги в учебен блок 1- Ректорат, на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №8. Площ на обекта 23,35 (двадесет и три и 0,35) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 4,00 (четири) евро без ДДС за кв.м. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    28.1. Заповед за класиране

27.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ ученически-бюфет- съгласно схема, разположен в ПГ по КТС, гр. Правец при ТУ-София /учебен корпус/ с административен адрес гр. Правец, ул. „Перуша“ 4. Площ на обекта 88,30 /осемдесет и осем и 0,30/ кв.м.
Начална месечна наемна цена за целия обект – 500,00 /петстотин/ лева без ДДС. Срок на договора 5 години. За имота е съставен АПДС №4673/31.08.2012г. на Областния управител на Софийска област. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на ПГ по КТС. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    27.1. Заповед за класиране

26.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект - за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 59, вх.Б на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 158.40 (сто петдесет и осем и 0,40) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 1,30 (едно и 0,30) евро без ДДС за кв.м. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

25.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект - за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 54, вх.Б на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 13,10 (тринадесет и 0,10) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 41,41 (четиридесет и едно и 0,41) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

24.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект - за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 59, вх.В на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 68,40 (шестдесет и осем и 0,40) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 3,80 (три и 0,80) евро без ДДС за кв.м. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

23.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, незастроен терен – кв.180, УПИ IV, с площ от 300 /триста/ кв.м, съгласно схема с предназначение –„за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги“.
Определям начална месечна наемна цена от 210,00 (двеста и десет) евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    23.1. Заповед за класиране

22.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост- АДС№655/11.11.1991г., с административен адрес гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг“ 7, с предназначение - кухненски блок, с обща площ от 358 кв.м. в режим на съсобственост, в равни дялове с „Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище.
Определям начална месечна наемна цена, за времето от юни до декември, както следва:
За месеците юни, юли и август – по 225,00 (двеста двадесет и пет) лева без ДДС за всеки месец.
За месец септември - 50 % от предложената месечна наемна цена, без ДДС.
За месеците октомври, ноември и декември- по 20 лева на месец, без ДДС.
Срок на договора- до 31.12.2017 година и депозит за участие в търга - 200 лева. Същият да се ползва само по предназначение, да не се възпрепятства осъществяването на дейността на другия съсобственик за неговата идеална част от имота, за която е налице сключен договор за наем, както и тази на Техническия университет. Предоставената под наем идеална част не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    22.1. Заповед за класиране

21.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение книжарница, в която да се предлага и техническа литература, кандидатстудентски документи, документи за записване на студенти, учебници и учебни полагала, канцеларски материали и др. Местонахождение на обекта - учебен блок 1 - Ректорат на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 - съгласно схема. Площ на обекта 86,01 (осемдесет и шест и 0,1) кв.м.
Начална месечна наемна цена 4.50 (четири и 0,50) евро на кв.м. без ДДС. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    21.1. Заповед за класиране

20.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 54, вх.Б на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 13,10 (тринадесет и 0,10) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 41,41 (четиридесет и едно и 0,41) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

19.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 8, с предназначение- производствена дейност и складово-търговска база, с площ от 360,00 /триста и шестдесет/ кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 900,00 /деветстотин/ евро без ДДС за целия обект.
Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 500,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    19.1. Заповед за класиране

18.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг автомат само за кафе и топли напитки в учебен блок 1- Ректорат до зали 1151-1152 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, съгласно схема.
Начална месечна наемна цена- 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    18.1. Заповед за класиране

17.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат за кафе и топли напитки, и закуски в учебен блок 12 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, съгласно схема.
Начална месечна наемна цена- 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    17.1. Заповед за класиране

16.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг автомат само за кафе и топли напитки в учебен блок 1- Ректорат до зали 1153-1154 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, съгласно схема.
Начална месечна наемна цена- 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    16.1. Заповед за класиране

15. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат само за кафе и топли напитки в Студентско общежитие блок 13 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема.
Начална месечна наемна цена- 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    15.1. Заповед за класиране
    15.2. Заповед за класиране

14.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, празна площ от 1,00 кв.м. с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомат само за кафе и топли напитки в Студентско общежитие блок 12 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема.
Начална месечна наемна цена- 30,00 (тридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    14.1. Заповед за класиране
    14.2. Заповед за класиране

13.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, незастроен терен – кв.180, УПИ IV, с площ от 300 /триста/ кв.м, съгласно схема с предназначение –„за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги“.
Определям начална месечна наемна цена от 231,00 (двеста тридесет и едно) евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

12.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - площ от 17.00 (седемнадесет) кв.м. от покривното пространство и технологична кабина за разполагане на телекомуникационно съоръжение на студентско общежитие блок 2 с административен адрес гр. София, Студентски град.
Определям начална месечна наемна цена от 18,00 /осемнадесет/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга - 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    12.1. Заповед за класиране

11.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение - за компютърен клуб в Студентско общежитие блок 13-ниско тяло на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта - 396,00 (триста деветдесет и шест) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 281,00 (двеста осемдесет и едно) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие в търга 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Обектът не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    11.1. Заповед за класиране

10.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение книжарница, в която да се предлага и техническа литература, кандидатстудентски документи, документи за записване на студенти, учебници и учебни полагала, канцеларски материали и др. Местонахождение на обекта - учебен блок 1 - Ректорат на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 - съгласно схема. Площ на обекта 86,01 (осемдесет и шест и 0,01) кв.м.
Начална месечна наемна цена 4.50 (четири и 0,50) евро на кв.м. без ДДС. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    10.1. Заповед

9.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение книжарница, в която да се предлага и техническа литература, кандидатстудентски документи, документи за записване на студенти, учебници и учебни полагала, канцеларски материали и др. Местонахождение на обекта - учебен блок 1 - Ректорат на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 - съгласно схема. Площ на обекта 86,01 (осемдесет и шест и 0,01) кв.м.
Начална месечна наемна цена 4.50 (четири и 0,50) евро на кв.м. без ДДС. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

8.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 2, с предназначение на обекта- за кафе-бюфет и открита празна площ за поставяне на маси с обща площ 48,83 кв.м. /площ на кафе-бюфета-- 21.42 кв.м. и на откритата празна площ - 27,41 кв.м/.
Определям начална месечна наемна цена от 300 /триста/ евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 600,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


  8.1. Заповед за класиране

7.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, сграда на два етажа част от ЕФТТОМ (ПСМРД), с предназначение- складово-търговска база, с площ от 368,70 /триста шестдесет и осем 0,70/ кв.м.
Определям начална месечна наемна цена от 200,00 (двеста) евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 8 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    7.1. Заповед за класиране

6.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 59, вх.Г на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 75,60 (седемдесет и пет и 0,60) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 200,00 (двеста) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    6.1. Заповед за класиране

5.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 59, вх.А на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 31,68 (тридесет и един и 0,68) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 54,00 (петдесет и четири) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    5.1. Заповед за класиране

4.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 54, вх.Б на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 72,00 (седемдесет и два) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 310,00 (триста и десет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    4.1. Заповед за класиране

3.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представлява обект- за търговия и услуги в Студентско общежитие блок 54, вх.А на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 12,28 (дванадесет и 0,28) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 40,00 (четиридесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    3.1. Заповед за класиране

2.Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-бюфет в Студентско общежитие блок 4 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 69.60 (шестдесет и девет и 0,60) кв.м.
Начална месечна наемна цена- 290,00 (двеста и деветдесет) евро без ДДС за целия обект. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    2.1. Заповед за класиране

1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на:
- товарен автомобил „КАМАЗ 53212“, с регистрационен номер СА0372 АМ – 1 брой, инв. № 540432.
Начална тръжна цена - 5 418.00 (пет хиляди четиристотин и осемнадесет) лева без ДДС.


    1.1. Заповед за класиране