ЗДС - 2016 г.

27. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на:
- товарен автомобил „КАМАЗ 53212“, с регистрационен номер СА0372 АМ – 1 брой, инв. № 540432.
Начална тръжна цена - 5 418.00 (пет хиляди четиристотин и осемнадесет) лева без ДДС.


    27.1. Заповед нова процедура

26. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на:
- товарен автомобил „КАМАЗ 53212“, с регистрационен номер СА0372 АМ – 1 брой, инв. № 540432.
Начална тръжна цена - 6 020.00 (шест хиляди и двадесет) лева без ДДС.


    26.1. Заповед за нова процедура

25. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ ученически - бюфет - съгласно схема, разположен в ТУЕС при ТУ Цофия с административен адрес град София, район Младост, ж.к. Младост 1. Площ на обека 39,73 (тридесет и девет и 0.73) кв.м. Начална месечна наемна цена за целия обект - 250,00 (двеста и педесет) лева без ДДС. Срок на договора 5 години. За имота е съставен АПДС № 09039/11.12.2015 г. на Областния управител на област София. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на ТУЕС. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    25.1. Заповед за класиране

24. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - площ от 33.50 кв.м. от покривното пространство и технологична кабина за разполагане на телекомуникационно съоръжение на студентско общежитие блок 2 с административен адрес гр. София, Студентски град. Определям начална месечна наемна цена от 17,44 (седемнадесет и 0,44)евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    24.1. Заповед за класиране

23. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост – празна площ, част от фоайето на учебен блок 2 на Техническия университет – София, (по приложена схема) с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, с площ 3,00 кв.м. и с предназначение - за инсталиране на автоматична пощенска станция. Начална месечна наемна цена - 33,32 (тридесет и три и 0,32) евро/м2 без ДДС. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 години. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    23.1. Заповед за класиране

22. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- ресторант в Студентско общежитие блок 59, вх.Б на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 93,96 (деветдесет и три и 0,96) кв.м. Начална месечна наемна цена- 6,50 (шест и 0,50) евро на кв.м. без ДДС.Депозит за участие 400,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    22.1. Заповед за класиране

21. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-клуб в Студентско общежитие блок 54, вх.В на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 126,14 (сто двадесет и шест и 0,14) кв.м. Начална месечна наемна цена- 6,50 (шест и 0,50) евро на кв.м. без ДДС. Депозит за участие 400,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    21.1. Заповед за класиране

20. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-бюфет в Студентско общежитие блок 3 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град, съгласно схема. Площ на обекта 63,53 (шестдесет и три и 0,53) кв.м. Начална месечна наемна цена- 5,00 (пет) евро на кв.м. без ДДС. Депозит за участие 300,00 лева. Срок на договора 5 (пет) години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    20.1. Заповед за класиране

19. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение книжарница, в която да се предлага и техническа литература, кандидатстудентски документи, документи за записване на студенти, учебници и учебни полагала, канцеларски материали и др. Местонахождение на обекта - учебен блок 1 - Ректорат на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 . Площ на обекта 86,01 кв.м. Начална месечна наемна цена 4.50 евро на кв.м. без ДДС.


    19.1. Заповед за класиране

18. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ ученически-бюфет в ученическо общежитие №1 на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец към ТУ-София с административен адрес гр. Правец, ул. „Перуша“ 4 - съгласно схема. Площ на обекта 88,30 /осемдесет и осем и 0,30 / кв.м. Начална месечна наемна цена за целия обект - 500,00 /петстотин/ лева без ДДС. Срок на договора 5 години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на ПГ по КТС, гр. Правец. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    18.1. Заповед за класиране

17. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-бюфет в учебен блок 9 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8- съгласно схема. Площ на обекта 120,20 /сто и двадесет и 0,20 / кв.м. Начална месечна наемна цена- 1,81 /едно и 0,81/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    17.1. Заповед за класиране

16. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, представляващ сграда на два етажа с РЗП 4487 кв. м /ЗП на първи етаж 2183 кв.м и ЗП на втори етаж – 2304 кв.м/, разположена в УПИ XI, кв. 83


    16.1. Заповед за изменение
    16.2. Заповед за класиране

15. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект предназначен за предлагане на услуги и дейности с образователен, научен и изследователски характер, находящ се в учебен блок 1 - Ректорат на ТУ-София /обособена площ под зала 1153/ с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 - съгласно схема. Площ на обекта 139,44 /сто тридесет и девет и 0,44/ кв.м. Начална месечна наемна цена-1,02 /едно и 0,02/ евро на кв.м. без ДДС. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


    15.1. Заповед за класиране

14. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, част от имоти публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София, представляващи празна площ от 1.00 кв. м., с предназначение за "поставяне на автомат за пакетирани стоки и безалкохолни напитки", намиращи се в студентски общежития № 13, 16, 33, вх. А, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София.


    14.1. Заповед за класиране

13. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-бюфет в учебен блок 9 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8- съгласно схема. Площ на обекта 120,20 /сто и двадесет и 0,20/ кв.м. Начална месечна наемна цена- 2,58 /две и 0,58/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие 300,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.


12. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 1- Ректорат, с предназначение- кафе-бюфет и външна площ, с обща площ на обекта от 307,04 кв.м., (от които закрита площ 187,45 кв.м. и открита площ -119,59 кв.м.). Определям начална месечна наемна цена за целия обект 900,00 (деветстотин) евро без ДДС
    12.1. Заповед за класиране
    12.2. Заповед за второ класиране


11. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ТУ – София, намиращи се в студентските общежития на ТУ – София - бл. № 2, бл. № 3, бл.№ 54, вх. "Б" и бл. № 59 вх. "А" и "В", гр. София, рaйон Студентски. Обектите следва да се ползват само съгласно предназначението им. Те не могат да се пренаемат и да се ползват съвместно по договор с трети лица.
    11.1. Заповед за класиране за обект 2
    11.2. Заповед за класиране за обект 3
    11.3. Заповед за класиране за обект 4
    11.4. Заповед за класиране за обект 5


10. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - площ от 35.00 кв.м. от покривното пространство на учебен блок 10 с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, за разполагане на телекомуникационно съоръжение. Определям начална месечна наемна цена от 9,00 /девет/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    10.1. Заповед за класиране


9. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - площ от 126.85 кв.м – първи етаж от сграда ПСМРД, с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, с предназначение – за складово-търговска база. Определям начална месечна наемна цена от 0,40 /четиридесет евро цента/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    9.1. Заповед за класиране


8. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти - публична държавна собственост, представляваща общо 18.00 кв.м площ, от които 8.00 кв.м в студентско общежитие бл. № 59, вх. Б и 10.00 кв.м в студентско общежитие бл. № 13, намиращи се в гр. София, район Студентски, предоставени за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение за „инсталиране на телекомуникационни съоръжения“. Определям начална наемна цена от 17,46 евро на кв.м без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга – 1000.00 лева. Обектът следва да се ползва само по предназначение. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    8.1. Заповед за класиране


7. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост- АДС№655/11.11.1991г., с административен адрес гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг“ 7, с предназначение - кухненски блок, с обща площ от 358 кв.м. в режим на съсобственост, в равни дялове с „Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище. Определям начална месечна наемна цена, за времето от май до ноември, както следва:
За месеците юни, юли и август – по 227 (двеста двадесет и седем) лева без ДДС за всеки месец.
За месец септември - 50 % от предложената месечна наемна цена, без ДДС.
За месеците май, октомври и ноември- по 20 лева на месец, без ДДС.
За останалите месеци не се дължи наем.
Срок на договора- до 30.11.2016 година. Същият да се ползва само по предназначение, да не се възпрепятства осъществяването на дейността на другия съсобственик за неговата идеална част от имота, както и тази на Техническия университет. Предоставената под наем идеална част не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

    7.1. Заповед за класиране


6. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - АДС№655/11.11.1991г., с административен адрес гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг“ 7, с предназначение – служебен бар - бюфет, с обща площ от 108,90 кв.м. Определям начална месечна наемна цена, както следва:
1. За месеците юни, юли, август и септември (активен сезон) – 6.00 (шест) лева без ДДС на кв.м., за всеки от месеците.
2. За месеците от януари до май и от октомври до декември - за всеки месец - 2% от месечната цената за активен сезон. При условие че обектът работи, да се заплаща пропорционално за всеки работен ден по 1/30 от месечната цена на активен сезон.
Срок на договора - 7 години. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Предоставеният обект не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

    6.1. Заповед за класиране


5. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 за позиция 1, а за позиции от 2 до 4 находящи се в Студентски град, район Студентски, както следва:
(1) Департамент по физическо възпитание и спорт /ДФВС/, партер, площ1,00 кв.м., начална наемна месечна цена - 25,00 евро и депозит за участие - 300,00 лева;
(2) Студентско общежитие, чл.54, вх.А, партер, площ 1,00, начална наемна месечна цена 25,00 евро и депозит за участие - 300,00 лева;
(3) Студентско общежитие, бл.54, вх.Б, партер, площ 1,00, начална наемна месечна цена 25,00 евро и депозит за участие - 300,00 лева;
(4) Студентско общежитие, чл.54, вх.В, партер, площ 1,00, начална наемна месечна цена 25,00 евро и депозит за участие - 300,00 лева.
Предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг - автомати за пакетирани стоки. Срок на договора 5 години. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.

    5.1. Заповед за класиране


4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, част от имоти публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София, представляващи празна площ от 1.00 кв. м., с предназначение за "инсталиране на кафе автомати", намиращи се в студентски общежития № 16, 33, вх. А, 59, вх. А и 59 вх. Г на ТУ – София.

    4.1. Заповед за класиране за обект № 1
    4.2. Заповед за класиране за обект № 2
    4.3. Заповед за класиране за обект № 3
    4.4. Заповед за класиране за обект № 4

3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, както следва: 1.Учебен блок 2 - фоайе, партер, до зала 2130, площ 1,00кв.м.,начална месечна наемна цена 25,00 евро и депозит за участие 300,00 лева.2.Учебен блок 4 - фоайе, партер, площ 1,00 кв.м.,начална месечна наемна цена 25,00 евро и депозит за участие 300,00 лева. с предназначение - за поставяне на вендинг - автомати за сладолед. Срок на договора 5 години. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    3.1. Заповед за класиране


2. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, както следва:1. Учебен блок 1 - Ректорат, фоайе, партер в северно крило - 1,00 кв.м., начална месечна наемна цена 25,00 евро и депозит за участие 300,00 лева.2.Учебен блок 12- фоайе, партер 1,00 кв.м., начална месечна наемна цена 25,00 евро и депозит за участие 300,00 лева с предназначение - за поставяне на вендинг - автомати за копирни услуги. Срок на договора 5 години. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    2.1. Заповед за класиране


1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляваща площ от общо 2.00 кв.м, намираща се в студентско общежитие бл. № 12, гр. София, район Студентски, предоставено за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение за поставяне на автомат за пакетирани стоки и безалкохолни напитки. Определена начална наемна цена от 25.00 евро на кв.м без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга в размер на – 50.00 лева. Обекта следва да се ползва само по предназначение. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    1.1. Заповед за класиране