ЗДС - 2015 г.

24. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 3, ет.6, с предназначение- кафе-бюфет, с площ от 112,20 кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 2.10 /две и 0,10/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 400 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    24.1. Заповед за прекратяване


23. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - площ от 34.00 кв.м. от покривното и фасадно пространство на учебен блок 3, с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 (по схема), за разполагане на телекомуникационно съоръжение . Определям начална месечна наемна цена от 9,00 /девет/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга - 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    23.1. Заповед за класиране


22. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: Лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР“, с регистрационен номер СА 1680 ВА.
    22.1. Заповед за класиране


21. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: Лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР“, с регистрационен номер СА 1680 ВА.


20. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, в Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика /ДЧОПЛ/, с предназначение- за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напитки с площ от 1,00 /един/ кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 25,00 /двадесет и пет/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    20.1. Заповед за прекратяване на процедура


19. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 3, ет.6, с предназначение- кафе-бюфет, с площ от 112,20 кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 3,00 /три/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 400 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    19.1. Заповед за прекратяване на процедурата


18. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 9, с предназначение - производствена дейност и складово-търговска база, с площ – 585.00 кв.м., съгласно приложена схема, неразделна част от процедурата. Определям начална месечна наемна цена от 2,18 /две и 0,18/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 1000,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    18.1. Заповед за класиране


17. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 6, с предназначение- производствена дейност и складово- търговска база, с площ от 1594,00/хиляда петстотин деветдесет и четири / кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 1.10 /едно и 0,10/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 1500,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    17.1. Заповед за класиране


16. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития бл. № 33 (ниско тяло) и бл. № 3 на ТУ – София.
    16.1. Заповед за класиране за обект № 1


15. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, в Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика /ДЧОПЛ/, с предназначение- за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напитки с площ от 1,00 /един/ кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 25,00 /двадесет и пет/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    15.1. Заповед за прекратяване на процедурата


14. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - площ от 45,91 кв.м. от покривното и фасадно пространство на учебен блок 3 с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 (в т.ч. 25,00 кв.м. от североизточната част от покривното пространство; 6,97 кв.м. от северната фасадна стена; 6,97 кв.м. от западната фасадна стена и 6,97 кв.м. от южната фасадна стена), за разполагане на телекомуникационно съоръжение . Определям начална месечна наемна цена от 9,00 /девет/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    14.1. Заповед за прекратяване на процедурата


13. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 7, с предназначение - производствена дейност и складово-търговска база, с площ – 1/2 от 1023,00 /хиляда и двадесет и три/ кв.м., разположено в ляво от входа, съгласно приложена схема, неразделна част от процедурата. Определям начална месечна наемна цена от 1.10 /едно и 0,10/евро на кв.м. без ДДС и условието спечелилия участник са извърши преграждане на обекта за своя сметка при одобрен проект от ТУ-София. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 1000,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    13.1. Заповед за класиране


12. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ празна площ във фоайето на учебен блок 2 с площ 1,00 кв.м.за инсталиране на 1 бр. киоска за безкасово плащане на услуги и празна площ във фоайето на учебен блок 4 на ТУ-София с площ 1,00 кв.м. за инсталиране на 1 бр. киоска за безкасово плащане на услуги. Определям начална месечна наемна цена за всеки от обектите - 25,00 /двадесет и пет/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга за всеки от обектите - 200,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    12.1. Заповед за класиране


11. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, представляващ празна площ от 11 кв.м., с предназначение- поставяне на щанд за канцеларски материали и машини за ксерокс услуги в учебен блок 10 на ТУ-София, с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8. Определям начална месечна наемна цена 15,80 /петнадесет и 0,80/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 150,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    11.1. Заповед за класиране


10. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, представляващ празна площ от 7 кв.м., с предназначение- поставяне на щанд за канцеларски материали и машини за ксерокс услуги в учебен блок 4 на ТУ-София, с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8. Определям начална месечна наемна цена 15,70 /петнадесет и 0,70/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 150,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    10.1. Заповед за класиране


9. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, представляващ търговски обект кафе-бюфет в учебен блок 9 на ТУ-София, с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, Площта на целия обект е 120,20 кв.м. Определям начална месечна наемна цена 2,80 /две и 0,80/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    9.1. Заповед за класиране
    9.2. Заповед за прекратяване на процедурата


8. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект кафе-бюфет в учебен блок 4 на ТУ-София, с административен адрес гр. София, бул. „Св."Климент Охридски“ 8, Площта на целия обект е 93,00 кв.м. Определям начална месечна наемна цена 3,00 /три/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    8.1. Заповед за класиране
    8.2. Заповед за второ класиране


7. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в студентски общежития № 3, 4, 59, вх. А, Г и 54, вх.Б на ТУ – София.
    7.1. Заповед за класиране за обект № 1
    7.2. Заповед за класиране за обект № 2
    7.3. Заповед за класиране за обект № 3
    7.4. Заповед за класиране за обект № 4
    7.5. Заповед за класиране за обект № 5
    7.6. Заповед втори класиране за обект № 2


6. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ – София.
    6.1. Заповед
    6.1. Заповед за класиране за обект № 1
    6.2. Заповед за класиране за обект № 2
    6.3. Заповед за класиране за обект № 3
    6.4. Заповед за класиране за обект № 4
    6.5. Заповед за класиране за обект № 5
    6.6. Заповед второ класиране за обект № 5


5. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ – София.
    5.1. Заповед за класиране на обект 1
    5.2. Заповед за класиране на обект 2


4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 7, с предназначение- производствена дейност и складово- търговска база. Определям начална месечна наемна цена от 2,15 /две и 0,15/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 1500,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    4.1. Заповед


3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 6, с предназначение- производствена дейност и складово- търговска база. Определям начална месечна наемна цена от 2,18 /две и 0,18/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 2000,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    3.1. Заповед


2. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот- сграда с местонахождение гр. София, район „Студентски“, УПИ XI, кв.83, м. „Студентски град“, по плана на гр. София, предоставена за стопанисване и управление на Техническия университет- София. Предназначение на имота- за рехабилитационно-образователен и медицински център. Начална месечна наемна цена - 0.96 eвро на кв.м. платими при условията на проекто договора. Депозит за участие в търга 1000 /хиляда/ лева. Срок на договора 10 години. Имотът да се ползват само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Имотът не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    2.1. Заповед


1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, разположен на територията на ПСМРД, с предназначение- работилница и склад. Площта на целия обект е 74,00 кв.м. /площ на работилницата- 44,40 кв.м. и на склада- 29,60 кв.м./. Определям начална месечна наемна цена за целия обект- 200,00 /двеста/ евро без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    1.1. Заповед за класиране