ЗДС - 2014 г.

27. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ – София.
    27.1. Заповед за класиране за обект №2.
    27.2. Заповед за класиране за обект №5.
    27.3. Заповед за обект №4.
    27.4. Заповед за обект №2.


26. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращ се в студентско общежитие бл. № 4 на ТУ – София, с предназначение – сървърно помещение. Площта на целия обект е 91,74 кв.м. Състои се от две обособени помещения с квадратура – 33,44 кв.м. и 58,30 кв.м. Определена начална месечна наемна цена от 2,05 евро/м2 без ДДС за помещение с квадратура 33,44 кв.м и начална месечна наемна цена от 3,07 евро/м2 без ДДС за помещение с квадратура 58,30 кв.м. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 240,00 лева. Обектът следва да се ползва само по предназначение.
    26.1. Заповед за класиране.
    26.2. Заповед за класиране.


25. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти- публична държавна собственост в ПГ по КТС гр. Правец, както следва: -Празна площ от 1.00 кв.м. във фоайето на ПГ по КТС- гр. Правец- учебен корпус, за инсталиране на автомат за топли и безалкохолни напитки.Начална наемна цена 18 евро на кв.м., без ДДС, депозит за участие в търга 300,00 лева, срок на договора -5 години. -Празна площ от 2.00кв.м в общежитието на ПГ по КТС- гр. Правец за инсталиране на комбиниран автомат за пакетирани стоки и за безалкохолни напитки. Начална наемна цена 36.00 евро,без ДДС,депозит за участие в търга 300.00 лв., срок на договора 5 години. Същите да се ползват само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на ПГ по КТС, гр. Правец при Техническия университет. Те не могат да се пренаемат и да се ползват съвместно по договор с трети лица.
    25.1. Заповед за класиране.
    25.2. Заповед за класиране.


24. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, разположен на територията на ПСМРД, с предназначение- работилница и склад. Площта на целия обект е 74,00 кв.м. /площ на работилницата- 44,40 кв.м. и на склада- 29,60 кв.м./. Определям начална месечна наемна цена за целия обект- 200,00 /двеста/ евро без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва
    24.1. Заповед.


23. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, съгласно Акт за публична държавна собственост №139/13.03.2007 г. на областния управител на Софийска област и с административен адрес- гр. Костенец, ул. „Средна гора“, УПИ VIII, кв.84, по плана на гр. Костенец. Имотът представлява сграда с предназначение- производствена дейност и складова база, с площ от 822 кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 0,28 /нула и двадесет и осем/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300 /триста/ лева. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
23.1. Съгласно Заповед №ОН-86/12.12.2014 г. на ректора на ТУ-София е определен нов срок за отдаване на обекта под наем- 10 /десет/ години от датата на сключване на договора.
    23.1. Заповед за класиране.


22. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 6, с предназначение- производствена дейност и складово- търговска база. Определям начална месечна наемна цена от 2,18 /две и 0,18/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 2000,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    22.1. Заповед.


21. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 7, хале 7, с предназначение- производствена дейност и складово- търговска база. Определям начална месечна наемна цена от 2,15 /две и 0,15/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 1500,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    21.1. Заповед.


20. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 1-Ректорат /в ляво на централния вход/, с предназначение- за банков офис. Определям начална месечна наемна цена от 11,25 /единадесет и 0,25/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 500,00 лева. Имотът да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    20.1. Заповед за класиране.


19. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот- сграда с местонахождение гр. София, район „Студентски“, УПИ XI, кв.83, м. „Студентски град“, по плана на гр. София, предоставена за стопанисване и управление на Техническия университет- София. Предназначение на имота- за рехабилитационно-образователен център. Начална месечна наемна цена - 0.96 eвро на кв.м. платими при условията на проекто договора. Депозит за участие в търга 1000 /хиляда/ лева. Срок на договора 10 години. Имотът да се ползват само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Имотът не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    19.1. Заповед.


18. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, разположен на територията на ПСМРД, с предназначение- работилница и склад. Площта на целия обект е 74,00 кв.м. /площ на работилницата- 44,40 кв.м. и на склада-29,60 кв.м./. Определям начална месечна наемна цена за целия обект - 200,00 /двеста/евро без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга - 300,00 лева.
    18.1. Заповед за прекратяване на процедурата.


17. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ-София.
    17.1. Заповед за класиране.


16. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, разположен на територията на ПСМРД, с предназначение- работилница и склад. Площта на целия обект е 74,00 кв.м. /площ на работилницата- 44,40 кв.м. и на склада-29,60 кв.м./. Определям начална месечна наемна цена за целия обект - 200,00 /двеста/евро без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга - 300,00 лева.
    16.1. Заповед за класиране.


15. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 12, фоайе, с предназначение- книжарница, с площ от 68,37 кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 3,30 /три и 0,30/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева.
    15.1. Заповед за класиране.


14. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ незастроена площ от 60.24 кв. метра, с предназначение- поставяне на преместваемо съоръжение - павилион. Обектът се намира пред учебен блок 1- на ТУ-София, кв. 60 от о.т. 679 до о.т.684 по плана на м.“Студентски град“, гр. София - съгласно схема. Начална месечна наемна цена- 1,33 /едно и 0,33/ евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора eдна година и депозит за участие в търга- 300,00 лева.
    14.1. Заповед за класиране.


13. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 2, партер, с предназначение- за кафе-бюфет, с площ от 58,99 кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 3,22 /три и 0,22/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300,00 лева.
    13.1. Заповед за класиране.
    13.1. Заповед за класиране на втория участник.


12. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ незастроена площ от общо 70 кв. метра, с предназначение- поставяне на преместваемо съоръжение –павилион за продажба на храни и напитки и прилежащ терен за поставяне на маси /площта на павилиона -15,00 кв.м., а на прилежащия терен за поставяне на маси -55,00 кв.м./. Обектът се намира пред западната фасада на учебен блок 2- на ТУ-София (ул. Росарио) - съгласно схема. Начална месечна наемна цена за цялата площ е 170,00 /сто и седемдесет/ евро без ДДС. За обектa се внася депозит за участие в търга в размер на 300,00 лева.
    12.1. Заповед за класиране.


11. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 2, с предназначение на обекта- за кафе-бюфет и открита площ за поставяне на маси с обща площ 48,83 кв.м. /площ на кафе-бюфета-- 21.42 кв.м. и на откритата площ - 27,41 кв.м/. Определям начална месечна наемна цена от 800 /осемстотин/евро без ДДС за целия обект. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 600,00 лева.
    11.1. Заповед за класиране.
    11.1. Заповед за класиране на първия участник.


10. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, съгласно Акт за публична държавна собственост №139/13.03.2007 г. на областния управител на Софийска област и с административен адрес- гр. Костенец, ул. „Средна гора“, УПИ VIII, кв.84, по плана на гр. Костенец. Имотът представлява сграда с предназначение- производствена дейност и складова база, с площ от 822 кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 0,28 /нула и двадесет и осем/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300 /триста/ лева.
    10.1. Заповед за класиране.


9. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ празна площ от 5 /пет/ кв. метра, с предназначение- поставяне на машини за копирни услуги. Обектът се намира във фоайето на учебен блок 4 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 /вляво от щанда за канцеларски материали/. Начална месечна наемна цена- 16,00 /шестнадесет/ евро на кв.м. без ДДС.
    9.1. Заповед за класиране.


8. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-бюфет в учебен блок 4 на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8- съгласно схема. Площ на обекта 93,00 /деветдесет и три/ кв.м. Начална месечна наемна цена- 3,33 /три и 0,33/ евро на кв.м. без ДДС.
    8.1. Заповед за класиране.


7. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, съгласно Акт за публична държавна собственост №139/13.03.2007 г. на областния управител на Софийска област и с административен адрес- гр. Костенец, ул. „Средна гора“, УПИ VIII, кв.84, по плана на гр. Костенец. Имотът представлява сграда с предназначение- производствена дейност и складова база, с площ от 822 кв.м. Определям начална месечна наемна цена от 0,40 /нула и четиридесет/евро на кв.м. без ДДС. Срок на договора 5 години и депозит за участие в търга- 300 /триста/ лева.
    7.1. Заповед за прекратяване на процедурата.


6. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ незастроена площ от 10 кв. метра, с предназначение- поставяне на преместваемо съоръжение за продажба на бързо оборотни стоки от ежедневна необходимост. Обектът се намира пред западната фасада на учебен блок 2- на ТУ-София (ул. Росарио), кв. 60 УПИ I по плана на м.“Студентски град“, гр. София - съгласно схема. Начална месечна наемна цена- 12.27 /дванадесет и 0.27/ евро на кв.м. без ДДС. Същата да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Тя не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    6.1. Заповед за удължаване на срока за купуване и подаване на тръжни документи.
    6.2. Заповед за изменение на зап. OH-20-10-05-2014.
    6.3. Заповед за класиране
    6.4. Заповед за класиране на втория участник


5. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост- АДС№655/11.11.1991г., с административен адрес гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг“ 7, с предназначение- кухненски блок, с обща площ от 358 кв.м. в режим на съсобственост в равни дялове с „Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище. Същият да се ползва само по предназначение, да не се възпрепятства осъществяването на дейността на другия съсобственик за неговата иделна част от имота, за която е налице валидно сключил договор за наем №Д-I-152/15.04.2014 г. за идеалната му част, както и на Техническия университет. Предоставената под наем идеална част не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    5.1. Заповед за класиране


4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост- сграда с административен адрес гр. Костенец, ул.„Средна гора“ с предназначение- производствена дейност и складова база, с площ от 822 кв.м. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    4.1. Заповед за прекратяване на процедурата.


3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ-София.
    3.1. Заповед за класиране за обект №5


2. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, кабинет №9111А в учебен блок 9 с предназначение- стоматологичен кабинет, с площ от 13,87кв.м. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той не може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    2.1. Заповед за класиране за обект


1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 1- Ректорат, с предназначение- търговски обект за продажба на ел. техника и компютърни аксесоари, с площ от 38,86 кв.м. /Обектът е разположен в ляво външно на централния вход под топлата връзка/. Същият да се ползва само по предназначение и да не се възпрепятства осъществяването на дейността на Техническия университет. Той нe може да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.
    1.1. Заповед за класиране за обект