ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ (ЕСНТК)
Технически Университет - София

Държавен университет, акредитиран от Националната агенция
по оценяване и акредитация в Република България

Адрес:
Технически университет - София
бул. Kлимент Oхридски 8
София 1000

Университетски ЕСНТК координатор:
Доц. д-р инж. Веска Ганчева
Email: vgan@tu-sofia.bg

I. ЕСНТК - информация за факултети, специалности, учебни планове и дисциплини

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
от 2019/2020 учебна година (включително)

Факултет Автоматика
Специалност
Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Автоматика, информационна и
    управляваща техника
бакалавър
бакалавър задочно
магистър
магистър зад.
магистър изр.
магистър доп.
курс 1


маг.курс
курс 2курс 3курс 42. Системи за енергоефективно управление
магистър
магистър зад.
маг.курс
     
3. Вградени системи за управление
магистър
магистър задочно
маг.курс
     
Електротехнически факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроенергетика и ектрообзавеждане
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изравн.
курс 1
маг. курс
маг. к. доп.
маг. к. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Електротехника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
курс 1
маг. курс
маг. к. доп.
курс 2
курс 3
курс 4
3. Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
магистър
магистър-задочно
маг. курс
     
Енергомашиностроителен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Топлоенергетика и ядрена енергетика
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
2. Топлинни и хладилни технологии и системи
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3

 
курс 4
3. Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3

 
курс 4
4. Дизайн и технологии за облекло и текстил
бакалавър
магистър
маг.-изравн.
маг-допълв.курс
курс 1
маг.курс
маг-изравн.курс
маг-допълв.курс
курс 2
курс 3
курс 4
5. Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
бакалавър
магистър
маг.-задочно
маг.-изравн.
маг-допълв.курс
курс 1
маг.курс
маг-зад.курс
маг-изравн.курс
маг-допълв.курс
курс 2
курс 3
курс 4
6. Инженерна безопасност и охрана на труда
магистър
маг.курс
 
 
 
7. Хидравлична и пневматична техника
магистър
маг.курс
8. Газово инженерство и мениджмънт
магистър
маг. курс 1
маг. курс 2
 
 
9. Ядрена енергетика
  Маг.-изравн.   Маг.-допълващо
магистър
маг.-изравн.
маг.-допълващо
маг.курс
маг-израв.курс
маг-допълв.курс
 
 
 
10. Топлоенергетика
  Маг.-изравн.   Маг.-допълващо
магистър
маг.-изравн.
маг.-допълващо
маг. курс
маг.-изравн.курс
маг.-допълващо
 
 
 
Машинно-технологичен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Дигитални индустриални технологии   Бакалавър   Магистър
бакалавър
магистър
магистър изр.
магистър доп.об.
курс 1
маг.курс
маг.курс изр.
магистър доп.об.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Индустриални технологии
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
бакалавър
магистър
маг. подг.
маг. допълв.
курс 1
маг. курс
маг. курс - P
маг. курс - C
курс 2
курс 3

 
курс 4

 
4. Инженерна екология
магистър
маг. изравн.
маг.курс
маг.к. израв.
     
Машиностроителен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Машиностроене и уредостроене
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Мехатроника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Инженерен дизайн
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Инженерна логистика
магистър
маг.курс
 
 
 
5. Tехническо законодателство и
     управление на качеството
магистър
маг.курс
 
 
 
Факултет Електронна техника и технологии
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроника
бакалавър
магистър
маг. задочно
курс 1
маг. курс
маг. зад. k1
курс 2
 
маг. зад. к2
курс 3 курс 4
2. Микротехнологии и наноинженеринг
магистър
маг. курс
     
3. Автомобилна електроника бакалавър
 
курс 1
 
курс 2
 
курс 3 курс 4
Факултет по телекомуникации
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Телекомуникации
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. подготв.
курс 1
маг.курс
маг. к. доп.
маг. к. подг.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Телекомуникационно инженерство
    (на английски)
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Иновативни комуникационни технологии и предприемачество
магистър
курс 1
курс 2
   
Факултет Компютърни системи и технологии
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Информационни технологии в индустрията
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
2. Компютърни науки и инженерство
    (на английски)  -   бакалавър;  магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Компютърно и софтуерно инженерство
    бакалавър;  магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Компютърни технологии и приложно
    програмиране

магистър-задочно
магистър
магистър-задочно магистър-израв.
маг. курс
маг.-зад. курс

маг.-изр. курс
 
 
 
5. Компютърна визуализация и мултимедия
магистър
маг. курс
 
 
 
6. Графичен и web дизайн
магистър
маг. курс
 
 
 
7. Иновативни информационни и комуникационни технологии (на английски език)
магистър
маг. курс
 
 
 
Факултет по транспорта
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Транспортна техника и технологии
бакалавър
магистър
магистър-доп.
магистър-изр.
магистър-изр.1,5г.
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Авиационна техника и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Технология и управление на транспорта
бакалавър
магистър-доп.
магистър-изр.
маг.-изр.1,5г.
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
4. Авиационно инженерство (на английски език)
бакалавър
 
магистър
 
5. Автотранспортна техника
бакалавър-задочно
 
6. Информационни технологии в транспорта (на английски език)
бакалавър
 
Стопански факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Индустриален мениджмънт
бакалавър
магистър редовно и задочно
магистър изр.
курс 1
маг. курс
маг. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Стопанско управление
бакалавър
магистър
маг. доп.
маг. изр.
курс 1
маг.курс
маг. доп.
маг. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
3. Публична администрация
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Управление на проекти
магистър
маг. изр.
маг. курс
маг. изр.
     
5. Мениджмънт в електроенергетиката
магистър редовно и задочно обучение
маг. изр.
маг. курс
маг. изр.
     
6. Мениджмънт и бизнес информационни системи
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
7. Индустриален мениджмънт (на английски език)
бакалавър
магистър
маг. изр.
курс 1 маг. курс

маг. изр.
курс 2 курс 3 курс 4
Факултет приложна математика и информатика
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Приложна математика, Приложна математика и информатика
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Инженерна Физика
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Информатика и софтуерни науки
бакалавър
магистър
маг. зимен сем.
маг. летен сем.
изравнителен
маг. зимен сем. (англ. ез.)
маг. летен сем. (англ. ез.)
курс 1
маг.курс

квалификационна х-ка
курс 2
курс 3
курс 4
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Общо машиностроене
бакалавър
магистър
х-ка бакалавър
х-ка магистър
2. Компютърни системи и технологии
бакалавър магистър
х-ка бакалавър
х-ка магистър
3. Индустриален мениджмънт
магистър
маг. изравн.
х-ка магистър
х-ка маг. изравнителен
4. Стопанско управление
магистър
маг. изравн.
х-ка магистър
х-ка маг. изравнителен
5. Стопанска информатика
бакалавър
х-ка бакалавър
6. Мехатроника и информационна техника
бакалавър
х-ка бакалавър
Факултет за английско инженерно обучение
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Индустриално инженерство (на английски)
    бакалавър;   магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Електронно управление (на английски)
магистър
маг. курс
 
 
 
3. Информационни технологии за управление на бизнеса (на английски)
магистър
маг. курс
 
 
 
  Факултет за френско обучение по електроинженерство
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроинженерство магистри
курс 1   курс 2   курс 3   курс 4   курс 5
Колеж – Сливен, ТУ–София
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Хранителни технологии в бита и туризма
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
2. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
3. Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
4. Мениджмънт на алтернативния туризъм
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Aвтоматика, информационна и управляваща техника

магистър
магистър доп.об.
магистър доп.зад.
маг. изр.1
маг. изр.2

маг. курс
магистър доп.об.
маг. изр.1
маг. изр.2
2. Електротехника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изравн. 1
маг. изравн. 2
курс 1
маг. курс
маг. допълв.
маг. изравн. 1
маг. изравн. 2
курс 2
курс 3
курс 4
3. Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

магистър
маг. израв. 1
маг. израв. 2

маг. курс
маг. израв. 1
маг. израв. 2
4. Учител
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
5. Компютърни технологии в машиностроенето
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
курс 1
маг. курс
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
курс 2
курс 3
курс 4
6. Иновации и технологии в педагогиката
магистър магистър-задочно
маг. курс
7. Автотранспортна техника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
курс 1
маг. курс
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
курс 2
курс 3
курс 4
8. Автоматика и информационни технологии
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
9. Компютърна бизнес информатика
магистър
маг. допълв.
маг. курс
маг. допълв.
 
 
 
10. Отоплителна, вентилационна и климатична техника
бакалавър
магистър
маг. израв. P1
маг. израв. P2
маг. доп.
курс 1
маг. курс
маг. израв. P1
маг. израв. P2
маг. доп. 1
курс 2
  

курс 3
курс 4
11. Автотехническа експертиза
магистър
магистър доп.
маг. курс
маг. курс доп.
 
 
 
12. Проектиране и технологии за облекло и текстил - задочно
магистър
маг. допълв.
маг. курс
маг. курс доп.
 
 
 
13. Индустриално инженерство (на английски език)
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
14. Мениджмънт на туристическия бизнес
магистър
магистър доп.
магистър
магистър доп.
15. Безопасност на храните
магистър
магистър доп.
магистър
магистър доп. об.
16. Предучилищна и начална училищна педагогикa
магистър
магистър
17. Педагогикa
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
Технически университет - филиал Пловдив (ФЕА)
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Aвтоматика, информационна и
    управляваща техника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
2. Компютърни системи и технологии
бакалавър
магистър
маг.-изравн.
маг.-изравн. напр.4.6
маг.-изравн. напр.5.2
маг.-изравн. КТТ
курс 1
маг.курс 1
маг.-изр. курс 1
маг.-изр. напр.4.6 курс 1
маг.-изр. напр.5.2 курс 1
маг.-изр. КТТ курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Електроника
бакалавър
магистър

маг.-израв.
курс 1
маг. курс

маг.-израв. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Електротехника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
5. Индустриална Електроника
магистър-задочно
маг.-зад. курс 1
маг.-зад. курс 2
Колеж по енергетика и електроника
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Промишлена топлоенергетика
проф. бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
2. Приложна електронна и компютърна техника
проф. бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
3. Електроенергетика – производство и разпределение
проф. бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
Колеж - Казанлък
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Технология на машиностроенето
проф. бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3

ЕСНТК е организация на учебния процес, която се основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение по всяка отделна учебна дисциплина и регламентира възможността за избор на дисциплини, учебни форми, форми на самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.

Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър. Един кредит се присъжда за 25 - 30 часа студентска заетост.

Броят кредити, необходим за придобиване на ОКС „бакалавър“, е 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. За придобиване на ОКС „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ са необходими не по-малко от 60 кредита по учебен план, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на ОКС „магистър“, са необходими не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Информационният ЕСНТК пакет на ТУ - София се състои от информация за университета и информация за специалностите по факултети, дадени в таблицата с линкове върху описание на факултет, специалност, учебен план и характеристики на учебните дисциплини.

Основни документи

1. ECTS Users' Guide. European Credit Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement. Brussels, 2009, Directorate-General For Education And Culture.

2. МОН НАРЕДБА № 21 /30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.

3. Указания за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити


4. Бланки за оформяне на факултетен ЕСНТК пакет

II. Техническият университет - София

Техническият университет - София (ТУ-София) е автономна институция, финансирана от държавата. ТУ – София е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучението за придобиване на образователно квалификационните степени (ОКС) „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“ се извършва в професионални направления и специалности, получили програмна акредитация от НАОА.

Техническият университет - София, създаден през 1945 г., е крупен учебно-научен комплекс с висококвалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри и съвременна лабораторна база.

Техническият университет - София, е най-голямото висше техническо училище в страната с със 75-годишна традиция в подготовката на инженерни кадри. В ТУ – София се обучават над 12 000 студенти, от които около 1000 чужденци. Над 100 000 са инженерите, възпитаници на университета, които със своите знания и умения са спомогнали за развитието на българската промишленост. Няма предприятие, фирма или завод в страната, където да не работят възпитаници на ТУ – София.

Техническият университет - София, подготвя кадри по основни за развитието на икономиката инженерни специалности. Застъпени са модерните инженерни направления в машиностроенето, електротехниката, електрониката, енергетиката, транспорта, автоматиката, компютърната и комуникационната техника, текстилната техника, инженерния мениджмънт.

Техническият университет - София предоставя на своите възпитаници възможност да изучават инженерни специалност и на чужд език (немски, английски, френски), както и обучение по на втора специалност в съответния факултет. Предлагат се множество допълнителни специализации и квалификации в звената за непрекъснато и следдипломно обучение.

Техническият университет - София развива активна научноизследователска дейност, като научните разработки са конкурентоспособни и на световния пазар.

Техническият университет - София поддържа интензивни връзки с много чуждестранни университети.

III. Структура, специалности, факултетни ЕСНТК координатори

Техническият университет – София се състои от 14 факултета, 3 департамента, колежи в гр. София и гр. Казанлък, Филиал в гр. Пловдив и Факултет и колеж в гр. Сливен. Към университета има Научноизследователски сектор (НИС), Център „Кариера и възпитаници (алумни)“, както и множество научноизследователски лаборатории.

Факултети на ТУ - София

 1. Факултет по автоматика (ФА)
 2. Електротехнически факултет (ЕФ)
 3. Факултет по електронна техника и технологии (ФЕТТ)
 4. Факултет по телекомуникации (ФТК)
 5. Факултет по компютърни системи и технологии (ФКСТ)
 6. Енергомашиностроителен факултет (ЕМФ)
 7. Машинно-технологичен факултет (МТФ)
 8. Машиностроителен факултет (МФ)
 9. Факултет по транспорта (ФТ)
 10. Стопански факултет (СФ)
 11. Факултет по приложна математика и информатика (ФПМИ)
 12. Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)
 13. Факултет за френско обучение по електроинженерство (ФФОЕ)
 14. Факултет за английско инженерно обучение (ФАИО)

Департаменти на ТУ - София

 1. Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ)
 2. Департамент за физическо възпитание и спорт (ДФВС)
 3. Център за развитие и квалификация (ЦРК)

Колеж по енергетика и електроника (КЕЕ)

Технически колеж - Казанлък

Технически университет - филиал Пловдив

 1. Факултет по електроника и автоматика (ФЕА)
 2. Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ)

Факултет и колеж - Сливен

 1. Инженерно-педагогически факултет (ИПФ)
 2. Колеж – Сливен

ТАБЛИЦА 1 - факултетите, специалностите и факултетните координатори по ЕСНТК

IV. Органи на управление

Управлението на ТУ - София и на звената му се осъществява от изборни академични органи за управление и назначавани административни ръководители. Ректорът, деканите и другите академични ръководители на звената, заместниците им и членовете на Академичния съвет и на факултетните съвети се избират чрез тайно гласуване за срок от 4 години.

Органи за управление на университета

 • Общо събрание (ОС) - висш орган за управление. В ОС се включват всички щатни хабилитирани лица на основен трудов договор в ТУ - София и представители на нехабилитираните преподаватели, научните сътрудници, студентите, редовните докторанти и служителите.
 • Академичен съвет (АС) - колективен орган за управление на ТУ - София. АС формира насоките на учебната и научната дейност и на развитието на научно-преподавателския персонал и материалната база.
 • Ректор на ТУ-София - ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност на ТУ - София.
 • Заместник ректори по учебна дейност и акредитация, научна и приложна дейност, академичен състав и координация, електронно управление, Факултет и колеж – Сливен.

Факултетът е основно звено за организация на учебния процес и научноизследователската работа, за административно обслужване на студентите и за ръководство на учебните и научноизследователските звена, включени в него.

Органи за управление на факултета

 • Общо събрание - висш орган за управление на факултета в рамките на неговите правомощия.
 • Факултетен съвет (ФС) - колективен орган за управление на факултета. ФС формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база.
 • Декан - представлява факултета и го ръководи.

Катедрата е първично звено в ТУ - София за учебна и научна дейност.

Органи за управление на катедрата

 • Катедрен съвет
 • Ръководител на катедра

Филиалът е изнесено извън София звено на ТУ - София за учебна и научноизследователска дейност. Той е подчинен по отношение на управленската, учебно-методическата, кадровата, академичната, научната и административната дейност на ОС, АС и ректора на ТУ-София.

V. Условия за прием

Български граждани

Кандидатстването за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър след средно образование се извършва съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти в Република България, Правилника за приемане на студенти в ТУ – София и приложенията към него.

Подаването на кандидатстудентски документи, записването и провеждаето на конкурсните изпити, обявяването на резултатите и записването на класиралите се студенти се извършва по обявен в интернет страницата на ТУ – София и в Правилника за приемане на студенти в ТУ-София календарен график за съответната учебна година (http://priem.tu-sofia.bg).

Граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват за обучение в ТУ – София по реда за кандидатстване на българските граждани.

Чуждестранни граждани

Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране

В ТУ- София могат да кандидатстват за студенти чужденци, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средното образование. Подробна информация може да се намери на https://tu-sofia.bg/foreign-applications/.

Обучение на приетите студенти

Преди започване на специалното обучение приетите за студенти чужденци преминават десетмесечно подготвително обучение по български език и по езика на който ще се обучават в ТУ – София. През втория семестър на подготвителното обучение те се обучават и държат изпити по математика, физика и информатика, което им дава възможност за бързо адаптиране към условията за обучение в ТУ - София. Успешно завършилите този подготвителен курс получават свидетелства.

След успешно завършване на пълен курс на обучение ТУ – София издава диплома за бакалавър или магистър и дипломно приложение с кредити на всяка от изучаваните дисциплини и получените оценки.

VI. Мобилност на студентите

Програма Еразъм+ предоставя възможност на всички студенти, отговарящи на критериите за легитимност на програмата и селектирани от университета, в който се обучават, за осъществяване на обучение в европейски партниращ университет. И двата университета трябва да притежават университетска харта Еразъм+, предоставена от Европейската комисия.

Студентите по програма Еразъм+ подписват договор за обучение (Learning Agreement) с изпращащия български университет (ТУ – София) и приемащия европейски университет, който съдържа детайлите по планираното обучение в чужбина, включително и кредитите, които студентът ще получи в приемащия университет. Договорът за обучение гарантира трансфера на кредити за курсове, които студентът е взел успешно и заедно с академичната справка гарантира пълно признаване на обучението. След приключване на обучението получават от приемащия европейски университет академична справка (Transcript of Records), която отразява придобитите по време на обучението кредити и оценки.

Повече информация за програмата Еразъм+.

VII. Информация за студентите

Студентски общежития и столове

На разположение на студентите от ТУ - София са общежития, които са разположени в близост до университета и в Студентски град. В тях са настанени над 4000 студенти и студентски семейства. Университетът разполага и с 3 студентски стола, от които един е на територията на университета. На територията на университета има и много заведения за закуска.

Почивна база на ТУ

ТУ- София разполага със собствена почивна база, включваща:

- морска база в гр. Созопол със зали за конференции, за хранене, дневен бар и яхтклуб;

- планинска база в курорта Семково, разположен на около 200 км. от София на 1620 м надморска височина в Рила, където има ски писти, ски влекове, ски гардероб, ресторант, а през лятото Семково е подходящ изходен пункт за туризъм до х."Мальовица", х."Рибни езера", х."Трещеник", местностите Карааланица, Вапски езера, Сухото езеро и др.;

- почивна база на язовир Пчелина, разположен на около 56 км от София в гориста местност с база за водни спортове - гребане, ветроходство, водни ски, риболов;

- почивна база с бунгала в с. Равадиново до гр. Созопол, разположено на 2,5 км от морския бряг в близост до Дюни, Каваците и Златна рибка.

Библиотеки

  1. 1. Библиотечно-информационен комплекс на Технически университет – София и електронна библиотека между бл.1. и бл.2
  2. Специализирани библиотеки за изучаване на английски, немски и френски език в съответните департаменти за езиково обучение.
  3. Специализирани библиотеки за инженерно обучение към чуждоезиковите факултети.

Студентски организации

Карта на сградите на Техническия университет - София

Сгради на Техническия университет - София

Бл.1 – Ректорат, ФЕТТ, ФТК, ФКСТ
а – книжарница, б - кафене, в – университетски ресторант,
г – Издателски комплекс
Бл.2 – ЕМФ, ФПМИ, ФА, ФАИО
а – кафене, б – Център за информационни ресурси, в – библиотека
Бл.3 – МТФ, СФ
Бл.4 – МФ, ФА
a – Център за информационни ресурси, б – кафене
Бл.9 – ТФ, ФА
Бл.10 – ФаГИОПМ
Бл.12 – ЕФ, ФА, ФФОЕ
13 – Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
УЕП – Учебно-експериментално предприятие

Други сгради

14 – Диагностичен консултативен център за медицинска помощ - ДКЦ V
УНСС – Университет по национално и световно стопанство
УХТМ – Университет по химични технологии и металургия
ЛТУ - Лесотехнически университет