Правилник за устройството, дейността и управлението на Учебно-спортни оздравителни бази

Правилник за вътрешния ред на Учебно-спортни оздравителни бази

Правилник за вътрешния трудов ред на Учебно-спортни оздравителни бази (УСОБ)