ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ (ЕСНТК)
Технически Университет - София

Държавен университет, акредитиран от Националната агенция
по оценяване и акредитация в Република България

Адрес:
Технически университет - София
бул. Kлимент Oхридски 8
София 1000

Университетски ЕСНТК координатор:
Проф. инж. Снежана Йорданова
Email: sty@tu-sofia.bg

Съдържание

1. ЕСНТК - информация за факултети, специалности, учебни планове и дисциплини

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
от 2018/2019 учебна година (включително)

Факултет Автоматика
Специалност
Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Автоматика, информационна и
    управляваща техника
бакалавър
бакалавър задочно
магистър
магистър зад.
магистър изр.
магистър доп.
курс 1


маг.курс
курс 2курс 3курс 42. Системи за енергоефективно управление
магистър
магистър зад.
маг.курс
     
3. Вградени системи за управление
магистър
магистър задочно
маг.курс
     
Електротехнически факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроенергетика и ектрообзавеждане
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изравн.
курс 1
маг. курс
маг. к. доп.
маг. к. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Електротехника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
курс 1
маг. курс
маг. к. доп.
курс 2
курс 3
курс 4
3. Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
магистър
маг. курс
     
Енергомашиностроителен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Топлоенергетика и ядрена енергетика
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
2. Топлоенергетика
магистър
маг. курс
 
 
 
3. Ядрена енергетика
магистър
маг.курс
 
 
 
4. Газово инженерство и мениджмънт
магистър
маг. курс 1
маг. курс 2
 
 
5. Хидравлична и пневматична техника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
6. Текстилна техника и технологии
бакалавър
магистър
магистър зад.
курс 1
маг. курс
маг.курс 1
курс 2

маг.курс 2
курс 3

 
курс 4
7. Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
Машинно-технологичен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Дигитални индустриални технологии   Бакалавър   Магистър
бакалавър
магистър
магистър изр.
магистър доп.об.
курс 1
маг.курс
маг.курс изр.
магистър доп.об.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Индустриални технологии
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
бакалавър
магистър
маг. подг.
маг. допълв.
курс 1
маг. курс
маг. курс - P
маг. курс - C
курс 2
курс 3

 
курс 4

 
4. Инженерна екология
магистър
маг. изравн.
маг.курс
маг.к. израв.
     
Машиностроителен факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Машиностроене и уредостроене
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Мехатроника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Инженерен дизайн
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Инженерна логистика
магистър
маг.курс
 
 
 
5. Tехническо законодателство и
     управление на качеството
магистър
маг.курс
 
 
 
Факултет Електронна техника и технологии
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроника
бакалавър
магистър
маг. задочно
курс 1
маг. курс
маг. зад. k1
курс 2
 
маг. зад. к2
курс 3 курс 4
2. Микротехнологии и наноинженеринг
магистър
маг. курс
     
Факултет по телекомуникации
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Телекомуникации
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. подготв.
курс 1
маг.курс
маг. к. доп.
маг. к. подг.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Телекомуникационно инженерство
    (на английски)
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Иновативни комуникационни технологии и предприемачество
магистър
курс 1
курс 2
   
Факултет Компютърни системи и технологии
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Информационни технологии в индустрията
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
2. Компютърни науки и инженерство
    (на английски)  -   бакалавър;  магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Компютърно и софтуерно инженерство
    бакалавър;  магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Компютърни технологии и приложно
    програмиране

магистър-задочно
магистър
магистър-задочно
маг. курс
маг.-зад. курс
 
 
 
5. Компютърна визуализация и мултимедия
магистър
маг. курс
 
 
 
6. Информационни технологии
магистър
маг. курс
 
 
 
7. Графичен и web дизайн
магистър
маг. курс
 
 
 
8. Иновативни информационни и комуникационни технологии
магистър
маг. курс
 
 
 
Факултет по транспорта
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Транспортна техника и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Авиационна техника и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
3. Технология и управление на транспорта
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
Стопански факултет
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Индустриален мениджмънт
бакалавър
магистър изр.
курс 1
маг. курс
маг. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
2. Стопанско управление
бакалавър
магистър
маг. доп.
маг. изр.
курс 1
маг.курс
маг. доп.
маг. изр.
курс 2
курс 3
курс 4
3. Публична администрация
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Управление на проекти
магистър
маг. изр.
маг. курс
маг. изр.
     
5. Мениджмънт в електроенергетиката
магистър
маг. изр.
маг. курс
маг. изр.
     
6. Мениджмънт и бизнес информационни системи
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
Факултет приложна математика и информатика
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Приложна математика, Приложна математика и информатика
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Инженерна Физика
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
3. Информатика и софтуерни науки
бакалавър
магистър
маг. зимен сем.
маг. летен сем.
изравнителен
маг. зимен сем. (англ. ез.)
маг. летен сем. (англ. ез.)
курс 1
маг.курс

квалификационна х-ка
курс 2
курс 3
курс 4
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Общо машиностроене
бакалавър
магистър
х-ка бакалавър
х-ка магистър
2. Компютърни системи и технологии
бакалавър магистър
х-ка бакалавър
х-ка магистър
3. Индустриален мениджмънт
магистър
маг. изравн.
х-ка магистър
х-ка маг. изравнителен
4. Стопанско управление
магистър
маг. изравн.
х-ка магистър
х-ка маг. изравнителен
Факултет за английско инженерно обучение
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Индустриално инженерство (на английски)
    бакалавър;   магистър
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
2. Електронно управление (на английски)
магистър
маг. курс
 
 
 
3. Информационни технологии за управление на бизнеса (на английски)
магистър
маг. курс
 
 
 
  Факултет за френско обучение по електроинженерство
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Електроинженерство магистри
курс 1   курс 2   курс 3   курс 4   курс 5
Колеж – Сливен, ТУ–София
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Хранителни технологии в бита и туризма
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
2. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
3. Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
4. Мениджмънт на алтернативния туризъм
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
 
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Aвтоматика, информационна и управляваща техника

магистър
магистър доп.об.
маг. изр.

маг. курс
магистър доп.об.
маг. изр.
2. Електротехника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изравн. 1
маг. изравн. 2
курс 1
маг. курс
маг. допълв.
маг. изравн. 1
маг. изравн. 2
курс 2
курс 3
курс 4
3. Машиностроителна техника и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

магистър
маг. израв. 1
маг. израв. 2

маг. курс
маг. израв. 1
маг. израв. 2
5. Учител
бакалавър
к. 1, 2, 3, 4
6. Компютърни технологии в машиностроенето
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
к. 1, 2, 3, 4
маг. курс
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
7. ИТП
магистър
8. Автотранспортна техника
бакалавър
магистър
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
курс 1
маг. курс
маг. допълв.
маг. изр. P1
маг. изр. P2
курс 2
курс 3
курс 4
9. Автоматика и информационни технологии
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
10. Компютърна бизнес информатика
магистър
маг. допълв.
маг. курс
маг. допълв.
 
 
 
11. Отоплителна, вентилационна и климатична техника
бакалавър
магистър
маг. израв. P1
маг. израв. P2
курс 1
маг. курс
маг. израв. P1
маг. израв. P2
курс 2
   маг. изр. P2_I
маг. изр. P2_II
курс 3
курс 4
12. Автотехническа експертиза
магистър
магистър доп.
маг. курс
маг. курс доп.
 
 
 
13. Проектиране и технологии за облекло и текстил - задочно
магистър
маг. допълв.
маг. курс
маг. курс доп.
 
 
 
14. Индустриално инженерство (на английски език)
бакалавър
курс 1
курс 2
курс 3
курс 4
15. Компютърна бизнес информатика
магистър
магистър доп.об.
магистър
магистър доп. об.
16. Мениджмънт на туристическия бизнес
магистър
магистър доп.об.
магистър
магистър доп. об.
Технически университет - филиал Пловдив (ФЕА)
Специалност Учебен план
Х - ка на учебната дисциплина
1. Aвтоматика, информационна и
    управляваща техника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс 1
курс 2
маг.курс 2
курс 3
курс 4
2. Компютърни системи и технологии
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс 1
курс 2
маг.курс 2
курс 3
курс 4
3. Електроника
бакалавър
магистър
курс 1
маг. курс
курс 2
курс 3
курс 4
4. Електротехника
бакалавър
магистър
курс 1
маг.курс 1
курс 2
маг.курс 2
курс 3
курс 4

2. Бланки за оформление на факултетен ЕСНТК пакет
3. Техническият университет-София, автономна институция
4. Структура, специалности (бакалаври и магистри), факултетни ЕСНТК координатори
5. Органи на управление
6. Условия за прием
7. Европейска система за натрупване и трансфер на кредити (ЕСНТК)
8. Указания за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити
9. Документи за мобилните студенти
10. Обща информация за студентите

Карта на сградите на Техническия университет - София

Техническият университет - София

Техническият университет - София (ТУ-София) е автономна институция, финансирана от държавата. ТУ – София е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучението за придобиване на образователно квалификационните степени (ОКС) „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“ се извършва в професионални направления и специалности, получили програмна акредитация от НАОА.

Техническият университет -София, създаден през 1945 г., е крупен учебно-научен комплекс с висококвалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри и съвременна лабораторна база.

Техническият университет -София, е най-голямото висше техническо училище в страната с 60-годишна традиция в подготовката на инженерни кадри. В ТУ – София се обучават около 15 000 студенти, от които 1400 са чужденци. Над 100 000 са инженерите, възпитаници на университета, които със своите знания и умения са спомогнали за развитието на българската промишленост. Няма предприятие, фирма или завод в страната, където да не работят възпитаници на Техническия университет – София.

Техническият университет -София, подготвя кадри по основни за развитието на икономиката инженерни специалности. Застъпени са модерните инженерни направления в машиностроенето, електротехниката, електрониката, енергетиката, транспорта, автоматиката, компютърната и комуникационната техника, текстилната техника, инженерния мениджмънт.

Техническият университет - София предоставя на своите възпитаници възможност да изучават инженерни специалност и на чужд език (немски, английски, френски), както и обучение по на втора специалност в съответния факултет. Предлагат се множество допълнителни специализации и квалификации в звената за непрекъснато и следдипломно обучение.

Техническият университет - София развива активна научноизследователска дейност, като научните разработки са конкурентоспособни и на световния пазар.

Техническият университет - София поддържа интензивни връзки с много чуждестранни университети.

Структура, специалности (бакалаври и магистри), факултетни ЕСНТК координатори

Технически университет – София се състои от 14 факултета, 3 департамента, Колеж в гр. София, Филиал в гр. Пловдив и Факултет и колеж в гр. Сливен. Към университета има Научноизследователски сектор (НИС), Център за развитие и квалификация (ЦРК), както и множество научноизследователски лаборатории, учебно-експериментален завод и др.

I. Факултети на ТУ - София

 1. Факултет по автоматика (ФА)
 2. Електротехнически факултет (ЕФ)
 3. Факултет по електронна техника и технологии (ФЕТТ)
 4. Факултет по телекомуникации (ФТК)
 5. Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ)
 6. Енергомашиностроителен факултет (ЕМФ)
 7. Машинно-технологичен факултет (МТФ)
 8. Машиностроителен факултет (МФ)
 9. Факултет по транспорта (ФТ)
 10. Стопански факултет (СФ)
 11. Факултет по приложна математика и информатика (ФПМИ)
 12. Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)
 13. Факултет за френско обучение по електроинженерство (ФФОЕ)
 14. Факултет за английско инженерно обучение (ФАИО)

II. Департаменти на ТУ - София

 1. Департамент по приложна физика (ДПФ)
 2. Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ)
 3. Департамент за физическо възпитание и спорт (ДФВС)

III. Колеж по енергетика и електроника (КЕЕ)

IV. Технически университет - филиал Пловдив

 1. Факултет по електроника и автоматика (ФЕА)
 2. Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ)

V. „Факултет и колеж“ в гр. Сливен

 1. Инженерно-педагогически факултет (ИПФ)
 2. Колеж – Сливен

ТАБЛИЦА 1 - факултетите, специалностите и факултетните координатори по ЕСНТК

Органи на управление

Управлението на ТУ - София и на звената му се осъществява от изборни академични органи за управление и назначавани административни ръководители. Ректорът, деканите и другите академични ръководители на звената, заместниците им и членовете на Академичния съвет и на факултетните съвети се избират чрез тайно гласуване за срок от 4 години.

Органи за управление на университета

 • Общо събрание (ОС) - висш орган за управление. В ОС се включват всички щатни хабилитирани лица на основен трудов договор в ТУ - София и представители на нехабилитираните преподаватели, научните сътрудници, студентите, редовните докторанти и служителите.
 • Академичен съвет (АС) - колективен орган за управление на ТУ - София. АС формира насоките на учебната и научната дейност и на развитието на научно-преподавателския персонал и материалната база.
 • Ректор на ТУ-София - ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност на ТУ - София.

Факултетът е основно звено за организация на учебния процес и научноизследователската работа, за административно обслужване на студентите и за ръководство на учебните и научноизследователските звена, включени в него.

Органи за управление на факултета

 • Общо събрание - висш орган за управление на факултета в рамките на неговите правомощия.
 • Факултетен съвет (ФС) - колективен орган за управление на факултета. ФС формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база.
 • Декан - представлява факултета и го ръководи.

Катедрата е първично звено в ТУ - София за учебна и научна дейност.

Органи за управление на катедрата

 • Катедрен съвет
 • Ръководител на катедра

Филиалът е изнесено извън София звено на ТУ - София за учебна и научноизследователска дейност. Той е подчинен по отношение на управленската, учебно-методическата, кадровата, академичната, научната и административната дейност на ОС, АС и ректора на ТУ-София.

Условия за прием

Български граждани

Кандидатстването за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър след средно образование се извършва съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти в Република България, Правилника за приемане на студенти в ТУ – София и приложенията към него.

Подаването на кандидатстудентски документи, записването и провеждаето на конкурсните изпити, обявяването на резултатите и записването на класиралите се студенти се извършва по обявен в интернет страницата на ТУ – София и в Правилника за приемане на студенти в ТУ-София календарен график за съответната учебна година (http://priem.tu-sofia.bg).

Граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват за обучение в ТУ – София по реда за кандидатстване на българските граждани.

Чуждестранни граждани

Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране

В ТУ- София могат да кандидатстват за студенти чужденци, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средното образование. Подробна информация може да се намери на http://tu-sofia.bg.

Обучение на приетите студенти

Преди започване на специалното обучение приетите за студенти чужденци преминават десетмесечно подготвително обучение по български език и по езика на който ще се обучават в ТУ – София. През втория семестър на подготвителното обучение те се обучават и държат изпити по математика, физика и информатика, което им дава възможност за бързо адаптиране към условията за обучение в ТУ - София. Успешно завършилите този подготвителен курс получават свидетелства.

След успешно завършване на пълен курс на обучение ТУ – София издава диплома за бакалавър или магистър и дипломно приложение с кредити на всяка от изучаваните дисциплини и получените оценки.

Европейска система за натрупване и трансфер на кредити (ЕСНТК)

Основни документи

1. ECTS Users' Guide. European Credit Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement. Brussels, 2009, Directorate-General For Education And Culture.

2. НАРЕДБА № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Министерство на образованието и науката (Обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.)

3. Указания за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити, ТУ-София, 2012г.

Общо описание

Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕСНТК) (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) е първоначално въведена през 1989 г. като пилотна схема в рамките на програма Еразъм. Основната цел е била да подпомогне признаването на периоди обучение, предприети от мобилни студенти в чужбина. Като система за трансфер ЕСТК се разпространява в над 30 страни и е въведена в повече от 1000 институции за висше образование.

Първоначално разработена от Европейската комисия с главна цел да осигури общи процедури за взаимно признаване на периоди на обучение в институции-партньори в чужбина, сега ЕСНТК е прераснала в инструмент за създаване на прозрачност, разрастване на кооперирането между институциите и разширяване на свободата за избор пред студентите при изграждане на техния академичен профил. Кредитите, които студентът получава в партниращите институции за изучаване и успешно завършване на определени курсове, се признават напълно от обучаващата институция в родината и заместват кредитите, които биха получили студентите в страната си за същия период на обучение. Признаването се базира на кредити и оценки. В академичната справка и европейското дипломно приложение заедно с оценката по шестобалната система се вписват съответствията й по скалата на ЕСТS както следва: отличен - А; много добър - В; добър - С; среден - D, E; слаб - FX, F (не се присъждат кредити).

Правила за прилагане на ЕСНТК

 1. Информационни пакети с наличните дисциплини и програми (специалности), ежегодно актуализирани и оповестявани от институцията със зададени кредити за всяка дисциплина.
 2. Двустранно споразумение между партниращите институции.
 3. Документи за студентите - формуляр за кандидатстване на студентите (Student Application Form), договор за обучение (Learning Agreement), подписан от изпращащата и приемащата страна, и академична справка (Student Transcript of Records) при заминаване от изпращащата институция и след завръщане от приемащата институция с кредити и оценки на издържани (взети) дисциплини.
 4. Кредити за общото натоварване на студента, които са разпределени по дисциплини.

Студентите могат да проведат обучение в друга институция по програма Сократ-Еразъм за период от 3 до 9 месеца. Местата и условията за студентска мобилност се обявяват в началото на предидущия семестър и студентът подава изискваните документи. Комисии проверяват общата подготовка на кандидатите по документи и събеседване. Студентът полага изпит по езика, на който ще се провежда обучението. Периодът на обучение вън от страната е интегрална част от програмата в институцията в страната. Студентът получава субсидия и не заплаща никакви такси за обучение.

ЕСНТК на ТУ-София

Съгласно НАРЕДБА № 21 на Министерството на образованието и науката от 30 септември 2004 г. кредитната система е организация на учебния процес, която: 1) се основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение и по всяка отделна учебна дисциплина; 2) осигурява на студентите възможност за изборност на дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна работа, както и за мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.

 • Кредитът е цифрово изражение на пълната студентска заетост, необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен на висшето образование. Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и дисциплини.
 • Кредити могат да се придобиват само в основни звена на висши училища, получили акредитация и създадени при условия и ред, определени от Закона за висшето образование, от студенти, приети по законоустановения ред във всички форми на обучение, предвидени в чл. 42, ал. 9 от Закона за висшето образование.
 • Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната специалност (лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, проекти, участие в практика, стаж, курсова или дипломна работа и др.).

Всяка учебна дисциплина получава кредитен еквивалент в зависимост от учебния план на специалността и предвидената в него пълна студентска заетост.

Кредитите се присъждат на студенти, получили положителна оценка не по-ниска от среден (3) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, чрез изпит или друга форма на оценяване.

Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър.

Един кредит се присъжда за 25 - 30 часа студентска заетост.

Делът на аудиторната заетост по ал. 1 не може да бъде повече от половината.

Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя в учебния план на специалността, като се съобразява с изискванията за хорариум съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и специалист.

Броят кредити, необходим за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър, е 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

За придобиване на образователно-квалификационна степен магистър след придобита степен бакалавър са необходими не по-малко от 60 кредита по учебен план, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър, са необходими не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Кредитите за всяка от задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини и кредитите за извънаудиторна студентска заетост се вписват в учебния план на специалността по образователно-квалификационни степени.

В изпълнение на НАРЕДБА № 21 на Министерството на образованието и науката от 30 септември 2004 г. в ТУ-София са приети:

- организационна структура за прилагане на ЕСНТК, в която си взаимодействат Институционалния ЕСНТК координатор, Зам.-ректора по учебна дейност, качество и акредитация, Зам.-ректора по международна интеграция и връзки с обществеността, учебен отдел, отдела “Международна интеграция и връзки с обществеността”, Центъра за информационни ресурси, учебната комисия към ТУ-София, декантите и ЕСНТК координатори na факултетите, координаторите на договори по програма Сократ-Еразъм и Студентски съвет;

- указания и вътрешни правила за прилагане на ЕСНТК;

- учебните планове с отчитане на общото натоварване на студентите и разпределение на кредитите по дисциплините;

- разработени информационни пакети на специалностите по факултети;

- нова форма на академична справка и европейското дипломно приложение с кредити и оценки.

Документи, разработени от ТУ-София

Практическото прилагане на ЕСНТК е свързано с обмена на студенти по програма Сократ-Еразъм. В табл.2 са дадени основните договорите на ТУ-София по програма Еразъм

Таблица 2. Действащи договори на ТУ-София по програма Сократ-Еразъм

.

Указания за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити

ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ

1. На всяка дисциплина по учебен план (бакалаври и магистри) се отреждат кредити - цяло число, като един кредит се присъжда за 25 - 30 часа от пълната студентска заетост. Пълната студентска заетост включва аудиторни и извънаудиторни занимания и тя не трябва да надвишава 50 ч./седм. (5 работни дни по 10 ч.)

2. Общият брой на кредитите по всички дисциплини за семестър от 15 седмици е 30.

3. Пълната студентска заетост се оценява по общото време, необходимо за усвояване на знанията и уменията, заложени като крайна цел на дисциплината, и включва:

 • аудиторна заетост (лекции, семинарни и лабораторни упражнения) и
 • извънаудиторна заетост - самоподготовка (самостоятелна работа, курсов проект, курсова работа, дипломна работа, презентации, индивидуална работа и консултации с преподавателя, участие в практика, стаж, подготовка за занятия, на протоколи, за изпит и текущо оценяване, на доклад, за семинар и др.).

4. Делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от половината от пълната студентска заетост.

5. На дисциплини с еднакво наименование и хорариум в учебни планове на различни специалности се съпоставят еднакъв брой кредити.

6. Студентите натрупват кредити след успешно взимане на съответните изпити.

7. Студентите могат да преминат (да бъдат записани) в следващ (по-горен) курс с 10 – 12 кредита по-малко натрупани кредити, което съответства на липсващи кредити по 4 дисциплини.

8. Броят кредити, необходим за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър, е 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. За придобиване на образователно-квалификационна степен магистър след придобита степен бакалавър са необходими не по-малко от 60 кредита по учебен план, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Кредитите за всяка от задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини се вписват в учебния план на специалността по образователно-квалификационни степени.

В академичната справка и европейското дипломно приложение заедно с оценката по шестобалната система се вписват съответствията й по скалата на ЕСНТК (ЕСТS) както следва: отличен - А; много добър - В; добър - С; среден - D, E; слаб - FX, F (не се присъждат кредити).

Кредитите се оповестяват в разработени на български и английски език информационни пакети, които се публикуват в заглавната Интернет страница на ТУ-София.

Документи за мобилните студенти

СТУДЕНТСКА ХАРТА ЕРАЗЪМ

Статутът на Еразъм - студент се прилага към всички студенти, отговарящи на критериите за легитимност на програма Сократ/Еразъм и селектирани от университета, в който се обучават, за осъществяване на Еразъм - период на обучение в европейски партниращ университет. И двата университета трябва да притежават университетска харта Еразъм, предоставена от Европейската комисия.

ЕРАЗЪМ - студентът има следните права:

 • Да подпишe договор за обучение (Learning Agreement) с изпращащия български университет и приемащия европейски университет. Този документ съдържа детайлите по планираното обучение в чужбина, включително и кредитите, които студентът ще получи в приемащия университет.
 • След приключване на обучението да получи от приемащия европейски университет академична справка (Transcript of Records), която отразява придобитите по време на обучението кредити и оценки.
 • Пълно академично признаване от изпращащия университет на кредитите, придобити по време на Еразъм - периода на обучение съгласно подписания договор за обучение.
 • Не се заплащат академични такси за обучение, регистрация, полагане на изпити или достъп до лаборатории и библиотеки по време на Еразъм - периода на обучение в приемащия европейски университет.
 • Институционалната стипендия и студентският заем се запазват напълно за времето на престой в приемащата институция.

ЕРАЗЪМ - студентът е длъжен:

 • Да изпълнява условията и задълженията на индивидуалния Еразъм - договор, подписан с изпращащия университет или Националната агенция Сократ/Еразъм.
 • Да се увери, че всички промени, свързани с Еразъм - периода на обучение, са отразени в подписания между него, изпращащия и приемащия университет договор за обучение.
 • Да реализира пълния период на обучение, както е договорено с изпращащата институция, включително да положи изпити или да премине други форми на оценяване, и да спазва правилата и регулациите на изпращащия го университет.
 • След завръщането си да подготви писмен доклад за Еразъм - периода на обучение.

Повече информация за програмата Еразъм+.

Тези формуляри се отнасят до студенти, които възнамеряват да изкарат определен период от обучението си в университет в друга държава.

Формуляр за кандидатстване (Student Application Form)

Съдържа основна информация за студента, необходима за приемащия университет.

Договор за обучение (Learning Agreement)

Съдържа списък на дисциплините или учебните модули, които студентът планува да вземе, като за всяка дисциплина се записва име и код на дисциплината, кредити съгласно ЕСНТК. Документът се подписва от студента и от съответните ЕСНТК координатори на изпращащия и приемащия университет, които гарантират, че студентът може да изучава тези дисциплини/модули. Договорът за обучение гарантира трансфера на кредити за курсове, които студентът е взел успешно. Заедно с академичната справка този договор гарантира пълно признаване на обучението. В договора са предвидени възможности за модифициране на програмата за обучение след пристигане на студента чрез попълване на допълнение към договора, подписано от трите страни - ЕСНТК координатори на изпращащия и приемащия университет и студента.

Академична справка (Transcript of Records)

Академичната справка е документ за успеха на студента за определен период на обучение и съдържа списък на изучаваните дисциплини (модули), кредитите, които те носят, местните оценки, които е получил, и съответствието им на системата за оценяване по ЕСНТК. Този документ оценява както количеството на извършената работа, така и качеството на постигнатите резултати. Академичната справка се издава на кандидатстващите студенти от изпращащия университет за приемащия университет. При завършване на обучението приемащият университет издава академична справка, удостоверяваща успеваемостта на студента. Този документ е от особено значение за академичното признаване на обучението.

Отговорностите на факултетния координатор, определени от ръководството на ЕК, са следните: Факултетният координатор е контактно лице между студентите и академичния състав на факултета. Той трябва да подпомогне потенциално мобилните студенти да намерят информационния пакет или каталога на дисциплините от институционалните партньори, да попълнят правилно формуляра за кандидатстване (Student Application Form) и Договора за обучение (Learning Agreement) и да разбират академичните процедури за признаване. Той/тя осигурява издаването на академична справка за заминаващите студенти (преди техния престой в чужбина) и за пристигащите студенти, след като те са изпълнили обучението си в приемащия факултет или катедра. Факултетният координатор отговаря за поддържането и обновяването на информационния пакет, както и за подпомагане на пристигащите мобилни студенти и преподаватели. Той сключва и изпълнява договореностите в двустранните споразумения за обмен на студенти и преподаватели и поддържа връзка с дирекция „Сътрудничество и връзки с обществеността” и институционалния ЕСНТК координатор.

Обща информация за студентите

На разположение на студентите от ТУ-София са общежития, разположени в близост до учебните корпуси. В тях са настанени над 6000 студенти и 1000 студентски семейства. Всички студенти ползват безплатна медицинска помощ от поликлиника, разположена в същата зона.

На територията на ТУ-София има преподавателски ресторант, много заведения за закуска и специални студентски столове.

Почивна база на ТУ

ТУ- София разполага със собствена почивна база, включваща:

- морска база в гр. Созопол със зали за конференции, за хранене, дневен бар и яхтклуб;

- планинска база в курорта Семково, разположен на около 200 км. от София на 1620 м надморска височина в Рила, където има ски писти, ски влекове, ски гардероб, ресторант, а през лятото Семково е подходящ изходен пункт за туризъм до х."Мальовица", х."Рибни езера", х."Трещеник", местностите Карааланица, Вапски езера, Сухото езеро и др.;

- почивна база на язовир Пчелина, разположен на около 56 км от София в гориста местност с база за водни спортове - гребане, ветроходство, водни ски, риболов;

- почивна база с бунгала в с. Равадиново до гр. Созопол, разположено на 2,5 км от морския бряг в близост до Дюни, Каваците и Златна рибка.

Библиотеки

  1. 1. Библиотечно-информационен комплекс на Технически университет – София и електронна библиотека между бл.1. и бл.2 с работно време: понеделник-четвъртък 8.30 - 21.30ч.; петък 9.00 - 16.30ч.
  2. Специализирани библиотеки за изучаване на английски, немски и френски език в съответните департаменти за езиково обучение.
  3. Специализирани библиотеки за инженерно обучение към чуждоезиковите факултети.

Студентски организации

Адрес: AIESEC - Технически университет - София, блок 3, стая 3240, тел: (+359 2) 965 2926, факс: (+359 2) 965 2926, е-mail:aiesec@tu-sofia.bg
AIESEC е международна студентска, неправителствена, нестопанска, доброволна, изцяло управлявана от студенти организация. AIESEC свързва в студентска мрежа студентите от 750 университета в 85 държави. В ТУ - София се създава през 1992 г.; организира стажове по специалността на студенти от Техническия университет - София в компании и организации в останалите 84 държави за период от 2 до 18 месеца (над 200 000 стажа). Над
1 000 000 бивши членове на организацията са водещи професионалисти в своята сфера на дейност; партньори на AIESEC са над 30 000 водещи компании от цял свят.

AIESEC помага при изваждане на виза, настаняване и културна интеграция на студента в държавата, в която се провежда стажът.

AIESEC - ТУ - София приема студенти за нови членове в началото на учебната година. Членовете на организацията

получават:
- практически опит и знания от организацията на програмите и проектите на AIESEC;
- връзка със студенти от 85 държави;
- контакт и запознаване с много различни култури чрез студентите, пребиваващи на стаж в България;.
- информация за бизнеса на водещите компютърни и технически компании в България и света - партньори на AIESEC.

BEST обединява студентите от 67 технически университета от 27 държави в Европа, в една международна мрежа, която се поддържа от общи проекти, интереси и приятелство. BEST Group София в Техническия университет е единственото представителство на BESТ в България. С дейността си през последните 5 години BEST - София допринася за развитието на младите инженери в университета, открива нови възможности в бъдещата им кариера в инженерните области. Почти всички мероприятия са безплатни за студентите, защото се финансират от университети, компании и други институции. Главна цел на организацията е предоставяне на качествено обучение на студентите от цяла Европа и подпомагане на връзката студенти - университет - индустрия (компании) . Основни дейности са:
- академични курсове на BEST в цяла Европа;
- Job Fair на територията на ТУ – София;
- инженерни игри;
- участие в европейски проекти, свързани с развитието на образованието.

Друга полезна информация ще намирите на http://tu-sofia.bg с връзка през International към International Students и International Students Handbook.

Карта на сградите на Техническия университет - София

Сгради на Техническия университет - София

Бл.1 – Ректорат, ФЕТТ, ФТК, ФКСУ
а – книжарница, б - кафене, в – университетски ресторант,
г – Издателски комплекс
Бл.2 – ЕМФ, ФПМИ, ФА, ФАИО
а – кафене, б – Център за информационни ресурси, в – библиотека
Бл.3 – МТФ, СФ
Бл.4 – МФ, ФА
a – Център за информационни ресурси, б – кафене
Бл.9 – ТФ, ФА
Бл.10 – ФаГИОПМ
Бл.12 – ЕФ, ФА, ФФОЕ
13 – Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
УЕП – Учебно-експериментално предприятие

Други сгради

14 – Диагностичен консултативен център за медицинска помощ - ДКЦ V
УНСС – Университет по национално и световно стопанство
УХТМ – Университет по химични технологии и металургия
ЛТУ - Лесотехнически университет